گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه باغدهوک مهریز همراه با سریزد (منطقه نمونه گردشگری)

گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه باغدهوک مهریز همراه با سریزد (منطقه نمونه گردشگری)


گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه دهوک مهریز بر روی سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد قرار گرفت. آدرس : گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه دهوک مهریز
گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه باغدهوک مهریز همراه با سریزد (منطقه نمونه گردشگری)

گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه دهوک مهریز بر روی سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد قرار گرفت.

آدرس : گردشگری مجازی موزه مردم شناسی، غربالبیز و قلعه دهوک مهریز

آدرس کوتاه :