گازرسانی تمامی روستاها از سیاست دولت است

گازرسانی تمامی روستاها از سیاست دولت است


فرماندار مهریز : سیاست دولت این است که تمامی روستاها گازرسانی شود.
گازرسانی تمامی روستاها از سیاست دولت است

احمدعلی زارعزاده در جمع مردم روستای کریم آبد بهادران گفت : نظام مردمی است و این افتخار است چرا که قدرتهای دیگر به زور سر نیزه و با از دست دادن عزت به قدرت رسیده اند ولی مردم فهیم ، بصیر و آگاه ایران با حضور مناسب خود در عرصه های متفاوت قدرت خود را به جهانیان نشان دادند ، وی ادامه داد ما باید بدانیم به گفته حضرت امام هر چه دشمن گفت خلاف آن عمل کنیم . در پایان فرماندار مهریز به گزارش از عملکرد دولت و در بخش بهادران پرداخت و گفت در زمینه گازرسانی سیاست دولت به این مبناست که تمامی روستاها گازرسانی می شود.

آدرس کوتاه :