کمیسیون توسعه روستاها اینبار در حسین آباد برگزار شد

کمیسیون توسعه روستاها اینبار در حسین آباد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیسیون توسعه و عمران روستاها اینبار در حسین آباد برگزار شد. معاون فرماندار ضمن عرض خيرمقدم و عرض تسليت ايام شهادت سيدو سالار شهيدان حضرت اباعبدا...الحسين(ع) و ياران وفادارشان اظهار اميدواري كرد كه انشاءا... باحضور در روستاها بتوانيم گام مثبت و مؤثري در جهت حل مشكل روستائيان عزيز و زحمت كش برداريم كه ركن اصلي نظام، انقلاب و توليد كشورند. اهم اقدامات انجام شده در روستا بر اساس تصميمات قبلي: - تهيه و تصويب طرح هاد ي روستا - اجراي طرح هادي و اسفالت معابر                                                                         - نامگذاري معابر روستا - شبكه گذاري و گازرساني روستا - بهبود وضعيت روشنايي معابرو....                                                                     مشكلات و نياز هاي اساسي روستا بر اساس اعلام بخشدار محترم ،دهيارو شوراي اسلامي روستا و... : 1- آسفالت باقي مانده كوچه هاي بافت قديم روستا كه بحمدا... با تلاش مسئولين اكثر كوچه ها آسفالت شده است. 2- تعريض و شانه سازي مسير استهريج به حسين آباد 3- ترميم پل رودخانه اكبرآباد و نصب گاردريل 4- نصب گارديل از ابتدا تا انتها مسير رودخانه 5- زيرسازي و آسفالت جاده مسير رودخانه تا گلزار شهداء شاه صفي ا... 6- احداث سيل بند حفاظتي روستا 7- كانال سازي مسير سرريز قنات از پشت مدرسه تا رودخانه 8- تبديل حمام مخروبه روستا كه محل تجميع زباله شده به پارك روستايي در صورت امكان 9- تجميع و تسطيح زمين هاي كشاورزي روستا 10- احداث سرعت كاه در جاده اصلي روستا 11-تأمين روشنايي معابر روستا تصميمات اتخاذ شده: 1- درموردآسفالت باقي مانده بافت قديمي روستا،براساس اعلام رياست محترم بنيادمسكن، باتوجه به كثرت روستاها و كمبود اعتبارات انشاءا...باتوجه به اولويت بندي وميزان اعتبار پادار شده درسالهاي آتي اقدام خواهد شد. 2- در مورد تعريض مسير، ترميم پل و نصب گاردريل براساس اعلام رياست محترم اداره راه و شهرسازي پيگيري لازم به عمل خواهد امد و انشاءا... با تخصيص اعتبار موردنياز موارد ضروري اقدام خواهد شد. 3- در مورد شانه سازي جاده بازديد و چنانچه نياز داشته باشد اقدام خواهد شد.در خصوص ازادسازي و تخريب ساختمان مخروبه واقع در حريم راه(محدوده بين حسين اباد تا اكبر اباد)بخشداري مركزي و  اعضاي شوراي اسلامي جهت جلب موافقت مالك اقدام لازم بعمل اورند. 4- درمورد زيرسازي و آسفالت جاده مسير رودخانه تا گلزار شهداء مقرر شد توسط راه و شهرسازي  باحضور اعضاء شوراي اسلامي  و دهيار بازديدي انجام و پس از بررسي  درصورت قرار داشتن در حوزة كاري راه و شهرسازي، در دستوركار قرار گيرد. 5- در مورد احداث سرعت كاه وسط راه اصلي روستا مقرر شد موضوع در جلسه شوراي ترافيك شهرستان از سوي بخشداري مطرح و تصميم گيري شود. 6- در مورد تأمين روشنايي معابر مقرر شد مكانهاي موردنياز شناسايي و طي درخواستي از طرف دهيار روستا به اداره برق اعلام تا پس از بررسي اقدام مقتضي صورت پذيرد. 7- در مورد تبديل حمام روستا به پارك روستايي مقرر شد از طرف اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان و اداره اوقاف وامورخيريه بازديدي انجام و چنانچه جزء آثار باستاني و موقوفه نباشد براي تغيير كاربري تصميم گيري شود. 8- در مورد احداث سيل بند حفاظتي و ديوار ساحلي روستا مقرر شد محل توسط  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بازديد  و پس از بررسي بر اساس الويت اقدام لازم صورت پذيرد. 9- در مورد تجميع اراضي كشاورزي مقرر شد چنانچه كلية خرده مالكين رضايت دارند، رضايتنامه كلية آنها اخذ و از طرف شوراي اسلامي و دهيار درخواستي به مديريت جهادكشاورزي ارسال تا اقدام لازم به عمل آيد. 1-  در مورد لايروبي قنات روستا عليرغم تخصيص اعتبار ساليانه مقرر شد براساس اولويت بندي در صورت نياز حسب نظر كارشناسي اقدام گردد. 2-  در مورد احداث كانال مسير سرريز قنات مقرر شد درخواستي از طرف شوراي اسلامي و دهيار به مديريت جهادكشاورزي اعلام تا اقدام لازم صورت پذيرد.
کمیسیون توسعه روستاها اینبار در حسین آباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیسیون توسعه و عمران روستاها اینبار در حسین آباد برگزار شد.
معاون فرماندار ضمن عرض خيرمقدم و عرض تسليت ايام شهادت سيدو سالار شهيدان حضرت اباعبدا...الحسين(ع) و ياران وفادارشان اظهار اميدواري كرد كه انشاءا... باحضور در روستاها بتوانيم گام مثبت و مؤثري در جهت حل مشكل روستائيان عزيز و زحمت كش برداريم كه ركن اصلي نظام، انقلاب و توليد كشورند.
اهم اقدامات انجام شده در روستا بر اساس تصميمات قبلي:
- تهيه و تصويب طرح هاد ي روستا
- اجراي طرح هادي و اسفالت معابر                                                                        
- نامگذاري معابر روستا
- شبكه گذاري و گازرساني روستا
- بهبود وضعيت روشنايي معابرو....                                                                    

مشكلات و نياز هاي اساسي روستا بر اساس اعلام بخشدار محترم ،دهيارو شوراي اسلامي روستا و... :
1- آسفالت باقي مانده كوچه هاي بافت قديم روستا كه بحمدا... با تلاش مسئولين اكثر كوچه ها آسفالت شده است.
2- تعريض و شانه سازي مسير استهريج به حسين آباد
3- ترميم پل رودخانه اكبرآباد و نصب گاردريل
4- نصب گارديل از ابتدا تا انتها مسير رودخانه
5- زيرسازي و آسفالت جاده مسير رودخانه تا گلزار شهداء شاه صفي ا...
6- احداث سيل بند حفاظتي روستا
7- كانال سازي مسير سرريز قنات از پشت مدرسه تا رودخانه
8- تبديل حمام مخروبه روستا كه محل تجميع زباله شده به پارك روستايي در صورت امكان
9- تجميع و تسطيح زمين هاي كشاورزي روستا
10- احداث سرعت كاه در جاده اصلي روستا
11-تأمين روشنايي معابر روستا

تصميمات اتخاذ شده:
1- درموردآسفالت باقي مانده بافت قديمي روستا،براساس اعلام رياست محترم بنيادمسكن، باتوجه به كثرت روستاها و كمبود اعتبارات انشاءا...باتوجه به اولويت بندي وميزان اعتبار پادار شده درسالهاي آتي اقدام خواهد شد.
2- در مورد تعريض مسير، ترميم پل و نصب گاردريل براساس اعلام رياست محترم اداره راه و شهرسازي پيگيري لازم به عمل خواهد امد و انشاءا... با تخصيص اعتبار موردنياز موارد ضروري اقدام خواهد شد.
3- در مورد شانه سازي جاده بازديد و چنانچه نياز داشته باشد اقدام خواهد شد.در خصوص ازادسازي و تخريب ساختمان مخروبه واقع در حريم راه(محدوده بين حسين اباد تا اكبر اباد)بخشداري مركزي و  اعضاي شوراي اسلامي جهت جلب موافقت مالك اقدام لازم بعمل اورند.
4- درمورد زيرسازي و آسفالت جاده مسير رودخانه تا گلزار شهداء مقرر شد توسط راه و شهرسازي  باحضور اعضاء شوراي اسلامي  و دهيار بازديدي انجام و پس از بررسي  درصورت قرار داشتن در حوزة كاري راه و شهرسازي، در دستوركار قرار گيرد.
5- در مورد احداث سرعت كاه وسط راه اصلي روستا مقرر شد موضوع در جلسه شوراي ترافيك شهرستان از سوي بخشداري مطرح و تصميم گيري شود.
6- در مورد تأمين روشنايي معابر مقرر شد مكانهاي موردنياز شناسايي و طي درخواستي از طرف دهيار روستا به اداره برق اعلام تا پس از بررسي اقدام مقتضي صورت پذيرد.
7- در مورد تبديل حمام روستا به پارك روستايي مقرر شد از طرف اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان و اداره اوقاف وامورخيريه بازديدي انجام و چنانچه جزء آثار باستاني و موقوفه نباشد براي تغيير كاربري تصميم گيري شود.
8- در مورد احداث سيل بند حفاظتي و ديوار ساحلي روستا مقرر شد محل توسط  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بازديد  و پس از بررسي بر اساس الويت اقدام لازم صورت پذيرد.
9- در مورد تجميع اراضي كشاورزي مقرر شد چنانچه كلية خرده مالكين رضايت دارند، رضايتنامه كلية آنها اخذ و از طرف شوراي اسلامي و دهيار درخواستي به مديريت جهادكشاورزي ارسال تا اقدام لازم به عمل آيد.
1-  در مورد لايروبي قنات روستا عليرغم تخصيص اعتبار ساليانه مقرر شد براساس اولويت بندي در صورت نياز حسب نظر كارشناسي اقدام گردد.
2-  در مورد احداث كانال مسير سرريز قنات مقرر شد درخواستي از طرف شوراي اسلامي و دهيار به مديريت جهادكشاورزي اعلام تا اقدام لازم صورت پذيرد.

آدرس کوتاه :