کلیه چاه های کشاورزی دهستان بهادران در ساعات اوج مصرف خاموش خواهند شد

کلیه چاه های کشاورزی دهستان بهادران در ساعات اوج مصرف خاموش خواهند شد


جلسه ی بخشدار مرکزی مهریز با نمایندگان چاه های کشاورزی دهستان بهادران
کلیه چاه های کشاورزی دهستان بهادران در ساعات اوج مصرف خاموش خواهند شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که بخشدار مرکزی مهریز با نمایندگان چاه های کشاورزی دهستان بهادران به منظور توجیه آنان برای صرفه جویی در مصرف برق چاه های کشاورزی داشت مقرر شد
کلیه چاه های کشاورزی دهستان بهادران در ساعات اوج مصرف یعنی ساعات 20 الی 24 خاموش شوند.
همچنین به منظور جلوگیری از سرقت سیم های مسی برق شرکت توزیع برق شهرستان مهریز نسبت به تعویض سیم ها و جایگزین کردن کابلهای خود نگهدار با ارائه درخواست از طرف دهیاران و اعضای شورای روستا با نظارت و کنترل کارشناس شرکت برق اقدام گردد.

آدرس کوتاه :