کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در شهرستان مهریز

کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در شهرستان مهریز


کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در شهرستان مهریز.   فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد سرگرد تقدیسی در ادامه   عنوان کرد در اجرای طرح مقابله با تهیه. تولیدو توزیع محصولات ضد فرهنگی در شهرستان مهریز از 5 واحد صنفی متخلف  بیش از2000 سی دی غیر مجاز کشف و در این زمینه 5 نفر نیز دستگیر شده وبا تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی داده شدند.
کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در شهرستان مهریز

کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در شهرستان مهریز.  

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از کشف بیش از 2000 سی دی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد

سرگرد تقدیسی در ادامه  عنوان کرد در اجرای طرح مقابله با تهیه. تولیدو توزیع محصولات ضد فرهنگی در شهرستان مهریز از 5 واحد صنفی متخلف  بیش از2000 سی دی غیر مجاز کشف و در این زمینه 5 نفر نیز دستگیر شده وبا تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی داده شدند.

آدرس کوتاه :