کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مهریز برگزار شد

کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مهریز به ریاست فرماندار برگزار و مهمترین راه کارهای کاهش جرم در این شهرستان بررسی شد.
کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مهریز به ریاست فرماندار برگزار و مهمترین راه کارهای کاهش جرم در این شهرستان بررسی شد.

آدرس کوتاه :