کارگاه آموزشی اعضای هیئت اجرایی، بازرسی، نظارت، معتدمین فرماندار و اعضای شعب اخذ رای برگزار شد

کارگاه آموزشی اعضای هیئت اجرایی، بازرسی، نظارت، معتدمین فرماندار و اعضای شعب اخذ رای برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، اعضای هیئت اجرایی، بازرسی، نظارت، معتدمین فرماندار و اعضای شعب اخذ رای در مهریز آموزش های لازم در خصوص مکانیزه برگزار شدن دومین مرحله از انتخابات مجلس نهم را فراگرفتند. گفتنی است فردا 15 اردیبهشت یکی از دو نماینده راه یافته به دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد با تکیه به آرا مردم به بهارستان راه خواهند یافت. 182شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه که 47 شعبه از آن سهم شهرستان مهریز است آرا مردم را جمع آوری می کنند
کارگاه آموزشی اعضای هیئت اجرایی، بازرسی، نظارت، معتدمین فرماندار و اعضای شعب اخذ رای برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، اعضای هیئت اجرایی، بازرسی، نظارت، معتدمین فرماندار و اعضای شعب اخذ رای در مهریز آموزش های لازم در خصوص مکانیزه برگزار شدن دومین مرحله از انتخابات مجلس نهم را فراگرفتند.
گفتنی است فردا 15 اردیبهشت یکی از دو نماینده راه یافته به دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد با تکیه به آرا مردم به بهارستان راه خواهند یافت.
182شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه که 47 شعبه از آن سهم شهرستان مهریز است آرا مردم را جمع آوری می کنند

آدرس کوتاه :