کاربران رایانه انتخابات مهریز آموزش های لازم را فرا گرفتند

کاربران رایانه انتخابات مهریز آموزش های لازم را فرا گرفتند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه آموزش کاربران رایانه انتخابات شهرستان مهریز در مهریز برگزار شد. در این جلسه فرماندار محترم شهرستان به اهمیت انتخابات وحضور حداکثری مردم در نقش برآب کردن نقشه های دشمن وخلق حماسه سیاسی دیگر توسط مردم اشاره کرد.  در ادامه خلیلی مسئول کمیته فن آوری واطلاعات انتخابات شهرستان مهریز کار با نرم افزار انتخابات در روز اخذ رأی به کاربران آموزش داده و افزود:  تعداد 62نفر کاربر و7 نفر رابط در 62 شعبه اخذ رأی کار امور رایانه ای انتخابات را در شهرستان مهریز انجام می دهند .
کاربران رایانه انتخابات مهریز آموزش های لازم را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه آموزش کاربران رایانه انتخابات شهرستان مهریز در مهریز برگزار شد.
در این جلسه فرماندار محترم شهرستان به اهمیت انتخابات وحضور حداکثری مردم در نقش برآب کردن نقشه های دشمن وخلق حماسه سیاسی دیگر توسط مردم اشاره کرد.
 در ادامه خلیلی مسئول کمیته فن آوری واطلاعات انتخابات شهرستان مهریز کار با نرم افزار انتخابات در روز اخذ رأی به کاربران آموزش داده و افزود: 
تعداد 62نفر کاربر و7 نفر رابط در 62 شعبه اخذ رأی کار امور رایانه ای انتخابات را در شهرستان مهریز انجام می دهند .

آدرس کوتاه :