چهار ميليارد و 500 ميليون ريال در طرح هاي آبخيزداري مهريز هزينه شد

چهار ميليارد و 500 ميليون ريال در طرح هاي آبخيزداري مهريز هزينه شد


رييس اداره منابع طبيعي مهريز گفت: بيش از چهارميليارد و 500 ميليون ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان در طرح هاي آبخيزداري مهریز هزینه شد.
چهار ميليارد و 500 ميليون ريال در طرح هاي آبخيزداري مهريز هزينه شد
" ابوالقاسم نايبي "  در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين اعتبارات در قالب هشت طرح شامل بندهاي خاکي بنادک سادات ، دامگاهان ، دهانه مسکل ، هنزا ، کنترل سيل و رسوب منشاد و ديوارهاي ساحلي بخش مرکزي هزينه شد.
وي هدف از اجراي طرح هاي آبخيزداري را در سطح منطقه کنترل سيل ، جلوگيري از فرسايش خاک و تغذيه سفرهاي زير زميني عنوان نمود.
رييس اداره منابع طبيعي مهريز اظهار داشت: امسال هفت طرح آبخيزداري ديگر در مناطق روستايي بخش مرکزي مهريز اجرا مي شود.
آدرس کوتاه :