چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز برگزار شد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز برگزار شد


چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز با حضور علایی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز برگزار شد

این جلسه که در محل کتابخانه عمومی بقیه الله این شهرستان برگزار شد مسائل و مشکلات در خصوص تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی، مشکلات کتابخانه بقیه الله، و سهم کتابخانه ها در بودجه فرهنگی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نیز مصوب شد کتابخانه ای مشارکتی یا انتفاعی در مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی کارگران مهریز ایجاد شود.

آدرس کوتاه :