پروژه هاي عمراني راه و ترابري در سال 88

پروژه هاي عمراني راه و ترابري در سال 88


جلسة كارگروه فرعي كميتة برنامه ريزي بررسي پروژه هاي عمراني راه و ترابري در محل فرمانداري تشكيل كه پس از بحث و بررسي پروژه هاي زير بترتيب اولويت بتصويب رسيد:
پروژه هاي عمراني راه و ترابري در سال 88

1-        ساماندهي ورودي مهريز

2-        پروژة بهسازي راه ميانكوه و 2 نقطه حادثه خيز سرو و ارنان

3-        پروژة راهسازي كنج كوه

4-        پروژة راهسازي خورميز علياء به جاده تنگ چنار

5-        پروژة بهسازي و روكش راه مخلصون چاه مورتيني

6-        پروژة روكش آسفالت راه بهادران كريم آباد- علي آباد

7-        پروژة بهسازي مسير جاده گردكوه- بهادران و بهادران-  مسجد ابوالفضل

8-        مطالبات پروژه هاي نيمه تمام در اولويت مي باشد و همچنين پروژه هاي راهداري 

آدرس کوتاه :