وصیت نامه شهید ابوالفضل دهقان بنادكی

وصیت نامه شهید ابوالفضل دهقان بنادكی


بايد بدانید شهدا از خداي خود از دست ضد انقلابيون گله مي كنند   ابوالفضل دهقان بنادكي فرزند محمد   (يا ايها الذين امنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثا قلتم الي الارض ارضيتم بالحيوه الدنيا من الاخره فما متاع الحيوه الدنيا في الاخره الا القليل ـ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروهم وهم شيئا والله علي                    كل شيء قدير). اي كساني كه ايمان آورده ايد جبهه چيست كه چون به شما امر شود براي جهاد در راه خدا بيدرنگ خارج شويد به خاك زمين دل بسته ايد آيا راضي به زندگاني دنيا عوض حيات ابدي آخرت شديد . متاع دنيا در پيش عالم آخرت نا چيز واندك است بدانيد كه اگر در راه دين خدا براي جهاد بيرون نشويد خدا شما  را به عذابي دردناك وعذب خواهد كرد وقومي ديگر براي جهاد به جاي شما بر مي گمارد وشما به خدا زياني نرسانده ايد وخدا برهرچيزي وانا است . به نام خدا وبا درود وسلام بي كران به رهبر انقلاب امام خميني وبا درود به شهدا كه تمامي هستي خود را براي احياي دين وقانون خدا داده اند وصيت نامه خود را مي نويسم . جهاد در راه خدا يك توفيقي است كه نصيب هر كسي نمي شودومن افتخار مي كنم در زماني زندگي  مي كنم كه رهبرم امام خميني ومكتبم اسلام وهدفم خداست . خدا را شكر كه به من الهام شد از خوشبختان ، از شهيدان واز آبرومندانم . مادرم نمي داني مادر شهيد بودن خود افتخاري است كه نصيب هر مادري نمي شود . خدايا تو به مادرم صبر ده تا احساس كمبود در زندگي نكند ودرسوز فرق از فرزندش زندگيش تلخ نباشد .مادرم اگر من به تو بدي كرده ام ببخشم ونبايد در اين شهادت گله كني وخوشحال باش وبگو فرزندم از خدا بوده وبه سوي خدا رفت .مادرم من فقط در فكرم بعد از شهادتم چه مي كني نبايد گريه هاي تو را منافقين بفهمند وخوشحال شوند روزهاي جدايي خواهند كذشت وانشا الله خداوند روزي را مي آورد تا در كنار هم  باشيم من از پدر كه عمري برايم زحمت كشيد ومن نتوانستم از ايشان قدرداني كنم معذرت مي خواهم واز خدا مي خواهم به پدر ومادرم صبر دهد . پيامي به امت حزب الله دارم ، وآن اين است كه نماز جمعه را پر كنند وجبهه هارا كه به قول امام احتياج به افراد دارد پر كنند وراه شهدا را ادامه دهند وآن را خالي نگذارند. پروردگارا كساني كه بر ضد انقلاب اسلامي هستند خود هدايت كن واز مردم مي خواهم به منافقين اجازه ندهند در ارگانها نفوذ كنند وبر ضد اسلام عمل كنند. بعضي فروشندگان از احتكار وگرانفروشي بايد دست بردارند وبايد بدانند شهدا از خداي خود از دست ضد انقلابيون گله مي كنند. ديگر لحظه خدا حافظي رسيده است هر كس از من بدي وخوبي هر چه ديده ببخشد .   سلام به پدر ، مادر ، خواهر وبرادر عزيزم قريب به ده روز مي گذرد حتي براي من يك روز هم نگفته است اينجانب سلامتي تمام شما را از درگاه خداوند خواهانم . مژده به شما كه فتح كربلا نزديك است وديگر عرضي ندارم به جز دوري شما .باري اينجانب تنها نيستم با برادران هستيم وبرادران عزيزم شما را سلام مي رسانند .چند روزي است كه با چند تن از برادران بنادكي ديدار كردم احمد ملك ، محمود ميرزا صمد ، سيد علي ، سيد مهدي واحمد حاجي غلامعلي كه تمامي آنها را ديدم واحوال شما را پرسيدم وآنها گفتند سالم هستيد . باري لحظات احساس آخر عمرم را مي گذرانم تمامي خويشان وقومان وهمسايگان من را حلال كنيد . باري من 250 تومان پول دارم اين پول را هم به جنگ زدگان بدهيد . از پدر ومادرم مي خواهم بعد از من خود را اذيت نكنند كه خداوند با صابرين است .من مي خواهم قومان وخويشان كه شما دعا كنيد كه رهبر انقلاب تا انقلاب مهدي صحيح وسالم نگه بدارد .   باري عمر هر كس به دست خداست .از پدر م مي خواهم مقدار پولي كه مي خواهيد خرج كنيد به جنگ زدگان بدهيد كه اين بهترين كارهاست .وبعد يك مقداري مالم را به عنوان يادبود به ياد ابوالفضل عباس وقف كنيد اين هم به ميل خودتان باشد نه به ميل كس ديگر. باري از پدر ومادرم مي خواهم من را حلال كنيد .  
وصیت نامه شهید ابوالفضل دهقان بنادكی


بايد بدانید شهدا از خداي خود از دست ضد انقلابيون گله مي كنند

 

ابوالفضل دهقان بنادكي فرزند محمد

 

(يا ايها الذين امنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثا قلتم الي الارض ارضيتم بالحيوه الدنيا من الاخره فما متاع الحيوه الدنيا في الاخره الا القليل ـ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروهم وهم شيئا والله علي                    كل شيء قدير).

اي كساني كه ايمان آورده ايد جبهه چيست كه چون به شما امر شود براي جهاد در راه خدا بيدرنگ خارج شويد به خاك زمين دل بسته ايد آيا راضي به زندگاني دنيا عوض حيات ابدي آخرت شديد . متاع دنيا در پيش عالم آخرت نا چيز واندك است بدانيد كه اگر در راه دين خدا براي جهاد بيرون نشويد خدا شما  را به عذابي دردناك وعذب خواهد كرد وقومي ديگر براي جهاد به جاي شما بر مي گمارد وشما به خدا زياني نرسانده ايد وخدا برهرچيزي وانا است .

به نام خدا وبا درود وسلام بي كران به رهبر انقلاب امام خميني وبا درود به شهدا كه تمامي هستي خود را براي احياي دين وقانون خدا داده اند وصيت نامه خود را مي نويسم .

جهاد در راه خدا يك توفيقي است كه نصيب هر كسي نمي شودومن افتخار مي كنم در زماني زندگي  مي كنم كه رهبرم امام خميني ومكتبم اسلام وهدفم خداست . خدا را شكر كه به من الهام شد از خوشبختان ، از شهيدان واز آبرومندانم . مادرم نمي داني مادر شهيد بودن خود افتخاري است كه نصيب هر مادري نمي شود .

خدايا تو به مادرم صبر ده تا احساس كمبود در زندگي نكند ودرسوز فرق از فرزندش زندگيش تلخ نباشد .مادرم اگر من به تو بدي كرده ام ببخشم ونبايد در اين شهادت گله كني وخوشحال باش وبگو فرزندم از خدا بوده وبه سوي خدا رفت .مادرم من فقط در فكرم بعد از شهادتم چه مي كني نبايد گريه هاي تو را منافقين بفهمند وخوشحال شوند روزهاي جدايي خواهند كذشت وانشا الله خداوند روزي را مي آورد تا در كنار هم  باشيم من از پدر كه عمري برايم زحمت كشيد ومن نتوانستم از ايشان قدرداني كنم معذرت مي خواهم واز خدا مي خواهم به پدر ومادرم صبر دهد .

پيامي به امت حزب الله دارم ، وآن اين است كه نماز جمعه را پر كنند وجبهه هارا كه به قول امام احتياج به افراد دارد پر كنند وراه شهدا را ادامه دهند وآن را خالي نگذارند.

پروردگارا كساني كه بر ضد انقلاب اسلامي هستند خود هدايت كن واز مردم مي خواهم به منافقين اجازه ندهند در ارگانها نفوذ كنند وبر ضد اسلام عمل كنند. بعضي فروشندگان از احتكار وگرانفروشي بايد دست بردارند وبايد بدانند شهدا از خداي خود از دست ضد انقلابيون گله مي كنند.

ديگر لحظه خدا حافظي رسيده است هر كس از من بدي وخوبي هر چه ديده ببخشد .

 

سلام به پدر ، مادر ، خواهر وبرادر عزيزم

قريب به ده روز مي گذرد حتي براي من يك روز هم نگفته است اينجانب سلامتي تمام شما را از درگاه خداوند خواهانم .

مژده به شما كه فتح كربلا نزديك است وديگر عرضي ندارم به جز دوري شما .باري اينجانب تنها نيستم با برادران هستيم وبرادران عزيزم شما را سلام مي رسانند .چند روزي است كه با چند تن از برادران بنادكي ديدار كردم احمد ملك ، محمود ميرزا صمد ، سيد علي ، سيد مهدي واحمد حاجي غلامعلي كه تمامي آنها را ديدم واحوال شما را پرسيدم وآنها گفتند سالم هستيد . باري لحظات احساس آخر عمرم را مي گذرانم تمامي خويشان وقومان وهمسايگان من را حلال كنيد .

باري من 250 تومان پول دارم اين پول را هم به جنگ زدگان بدهيد . از پدر ومادرم مي خواهم بعد از من خود را اذيت نكنند كه خداوند با صابرين است .من مي خواهم قومان وخويشان كه شما دعا كنيد كه رهبر انقلاب تا انقلاب مهدي صحيح وسالم نگه بدارد .

 

باري عمر هر كس به دست خداست .از پدر م مي خواهم مقدار پولي كه مي خواهيد خرج كنيد به جنگ زدگان بدهيد كه اين بهترين كارهاست .وبعد يك مقداري مالم را به عنوان يادبود به ياد ابوالفضل عباس وقف كنيد اين هم به ميل خودتان باشد نه به ميل كس ديگر.

باري از پدر ومادرم مي خواهم من را حلال كنيد .

 

آدرس کوتاه :