وجود کوره های اهک پزی سنتی منابع اصلی الودگی محیط زیست شهرستان مهریز

وجود کوره های اهک پزی سنتی منابع اصلی الودگی محیط زیست شهرستان مهریز


  وجود   کوره های اهک پزی سنتی منابع اصلی الودگی محیط زیست شهرستان مهریز   احمد   فلاح مدیر اداره محیط زیست شهرستان مهریز در گفتگو با خبر   گزاری ایسنا از   میزان   الودگی   بالای   محیط زیسیت   این شهرستان خبر داد   وگفت   شهرستان مهریز   هم اکنون    250 هزار هکتار منطقه   حفاظت شده دارد و   وجود   الودگی   زیاد در محیط زیست این شهرستان   تبعاتی را برای حیات   وحش   ومحیط زیست این شهرستان   به وجود اورده است فلاح   افزود : وجود کوره های اهک   پزی سنتی   در حاشیه شهر مهریز و   وجود   خودرو های فرسوده   ودودزا در سطح   شهر   منابع   اصلی الوده کننده محییط زیست میباشند وی   همچنین از   وجود کارخانه ها با میزان الودگی   بالا در شهرک صنعتی   خبر داد   وگفت   تعدادی از   کارخانه ها صنعتی   وجود دارند که در نتیجه   فعالیت انها میزالن   الودگی بالای   تولید   میشود و   این الودگی   برای محیط   زیست و حیات   وحش   این   شهرستان   بسیار خطرناک است رئیس   محیط زیست مهریز افزود به علت نداشتن ایستگاه هوا    سنج در مهریز   نمیتوان   میزان دقیق الودگی این   شهر را تخمین   زد و هموراه نداشتن امکانات   اولیه و تجهیزات   کافی   برای   اندازه   گیری میزان الودگی محیط زیست   مهمترین دغدغه اداره   محیط زیست این شهرستان بوده است وی خاطر نشان کرد   وجود الودگی   در میزان زاد و ولد حیات   وحش   تاثیر بسزای دارد وی در ادامه از وسعت زیاد   منطقه   حفاظت شده و   تعداد نیروی   کم خبر داد   وگفت شهرستان مهریز 250 هراز هکتار منطقه   حفاظت شده دادر که تنها با   11 مامور   باید از این   منطقه   وسیع   و پر   گونه   حیوانی   حفاظت   کرد وی همچنین از میزان   خسارت   بالای   خشکسالی به محیط زیست   و مناطق   حفاظت شده   خبر داد   وگفت وجود خشکسالی گسترده در شهرستان و باعث بالا رفتن میزان   مرگ ومیر در بین   حیوانات   و   پایئین امدن میزان   زادو   ولد   در بین   گونه های   حیوانی   شده است هم اکنون   اب رسانی به صورت سیار به مناطق    حفاظت شده و علوفه نیز به صورت   دستی   تامین   میشود
وجود کوره های اهک پزی سنتی منابع اصلی الودگی محیط زیست شهرستان مهریز

 

وجود  کوره های اهک پزی سنتی منابع اصلی الودگی محیط زیست شهرستان مهریز

 

احمد  فلاح مدیر اداره محیط زیست شهرستان مهریز در گفتگو با خبر  گزاری ایسنا از  میزان  الودگی  بالای  محیط زیسیت  این شهرستان خبر داد  وگفت

 شهرستان مهریز  هم اکنون   250 هزار هکتار منطقه  حفاظت شده دارد و  وجود  الودگی  زیاد در محیط زیست این شهرستان  تبعاتی را برای حیات  وحش  ومحیط زیست این شهرستان  به وجود اورده است

فلاح  افزود :

وجود کوره های اهک  پزی سنتی  در حاشیه شهر مهریز و  وجود  خودرو های فرسوده  ودودزا در سطح  شهر  منابع  اصلی الوده کننده محییط زیست میباشند وی  همچنین از  وجود کارخانه ها با میزان الودگی  بالا در شهرک صنعتی  خبر داد  وگفت  تعدادی از  کارخانه ها صنعتی  وجود دارند که در نتیجه  فعالیت انها میزالن  الودگی بالای  تولید  میشود و  این الودگی  برای محیط  زیست و حیات  وحش  این  شهرستان  بسیار خطرناک است

رئیس  محیط زیست مهریز افزود به علت نداشتن ایستگاه هوا   سنج در مهریز  نمیتوان  میزان دقیق الودگی این  شهر را تخمین  زد و هموراه نداشتن امکانات  اولیه و تجهیزات  کافی  برای  اندازه  گیری میزان الودگی محیط زیست  مهمترین دغدغه اداره  محیط زیست این شهرستان بوده است

وی خاطر نشان کرد  وجود الودگی  در میزان زاد و ولد حیات  وحش  تاثیر بسزای دارد

وی در ادامه از وسعت زیاد  منطقه  حفاظت شده و  تعداد نیروی  کم خبر داد  وگفت شهرستان مهریز 250 هراز هکتار منطقه  حفاظت شده دادر که تنها با  11 مامور  باید از این  منطقه  وسیع  و پر  گونه  حیوانی  حفاظت  کرد

وی همچنین از میزان  خسارت  بالای  خشکسالی به محیط زیست  و مناطق  حفاظت شده  خبر داد  وگفت

وجود خشکسالی گسترده در شهرستان و باعث بالا رفتن میزان  مرگ ومیر در بین  حیوانات  و  پایئین امدن میزان  زادو  ولد  در بین  گونه های  حیوانی  شده است هم اکنون  اب رسانی به صورت سیار به مناطق   حفاظت شده و علوفه نیز به صورت  دستی  تامین  میشود

آدرس کوتاه :