همایش آموزشی کارشناسان بهداشتی و بهورزان خانه های بهداشت مهریز برگزار شد

همایش آموزشی کارشناسان بهداشتی و بهورزان خانه های بهداشت مهریز برگزار شد


همایش آموزشی کارشناسان بهداشتی و بهورزان خانه های بهداشت مهریز برگزار شد   در این همایش یکروزه که 60 نفر از نیروهای بهداشتی درمانی شرکت داشتند طالبی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای این شهرستان ضمن تشریح دستورالعملهای بهداشت کار. پیرامون اهمییت بهداشت کشاورزی . ایجاد تاسیسات بهداشتی در محیط های کاری و عوامل زیان اور محیط کار   و نیز لزوم انجام معاینات دوره ای   کشاورزان مطالبی بیان کرد   وگفت: با کنترل عوامل زیان آور   از جمله اشعه.صدا.گردوغبار وسموم سلامت تامین وبهره وری تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد. در پایان شرکت کنندگان بر علیه بیماری انفلونزا واکسینه شدند.
همایش آموزشی کارشناسان بهداشتی و بهورزان خانه های بهداشت مهریز برگزار شد

همایش آموزشی کارشناسان بهداشتی و بهورزان خانه های بهداشت مهریز برگزار شد

 در این همایش یکروزه که 60 نفر از نیروهای بهداشتی درمانی شرکت داشتند طالبی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای این شهرستان ضمن تشریح دستورالعملهای بهداشت کار. پیرامون اهمییت بهداشت کشاورزی . ایجاد تاسیسات بهداشتی در محیط های کاری و عوامل زیان اور محیط کار  و نیز لزوم انجام معاینات دوره ای  کشاورزان مطالبی بیان کرد  وگفت: با کنترل عوامل زیان آور  از جمله اشعه.صدا.گردوغبار وسموم سلامت تامین وبهره وری تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد.

در پایان شرکت کنندگان بر علیه بیماری انفلونزا واکسینه شدند.
آدرس کوتاه :