هفدهمین همایش یزد شناسی با عنوان” نگاهی به تاریخ و فرهنگ مهریز ” در کاروانسرای شاه عباسی مهریزازنگاه دوربين خبرگزاري ها‌(2)


هفدهمین همایش یزد شناسی با عنوان” نگاهی به تاریخ و فرهنگ مهریز ” در کاروانسرای شاه عباسی مهریزازنگاه دوربين خبرگزاري ها (2)

خبرگزاري صبح مهريز:

 


آدرس کوتاه :