نشست مدیران و مسئولین سازمان های مردم نهاد با مدیرکل امور اجتماعی استانداری


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شست توجیهی مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد با مدیران و مسئولین سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص اجرای برنامه های  فرهنگی سال 90 در مهریز توسط  سازمان های مردم نهاد بود. قائم محمدی مدیرکل امور اجتماعی استانداری در جریان مشکلات و موانع اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی سازمان های مردم نهاد قرار گرفت و  مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز هم فعالیت هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد در راستای ترویج و گسترش فرهنگ این شهرستان را خواستار شد.
نشست مدیران و مسئولین سازمان های مردم نهاد با مدیرکل امور اجتماعی استانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شست توجیهی مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد با مدیران و مسئولین سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص اجرای برنامه های  فرهنگی سال 90 در مهریز توسط  سازمان های مردم نهاد بود.

قائم محمدی مدیرکل امور اجتماعی استانداری در جریان مشکلات و موانع اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی سازمان های مردم نهاد قرار گرفت و  مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز هم فعالیت هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد در راستای ترویج و گسترش فرهنگ این شهرستان را خواستار شد.

آدرس کوتاه :