نداشتن سرد خانه وغسالخانه مشکلاتی را برای ثبت وقایع فوت در شهرستان مهریز به وجود اورده است

نداشتن سرد خانه وغسالخانه مشکلاتی را برای ثبت وقایع فوت در شهرستان مهریز به وجود اورده است


نداشتن سرد خانه وغسالخانه مشکلاتی را برای ثبت وقایع فوت در شهرستان مهریز به وجود اورده است منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال مهریز در جلسه ای با حضور فرماندار مهریز از وجود مشکلات زیادی در زمینه های مختلف که در پی نداشتن غسالخانه وسرد خانه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت مشکل ثبت وقایع فوقت در روستاهای مهریز به کمک خانه های بهداشت مرتفع شده است   ولی متاسفاته در حوزه شهری ماهیانه حدود 3 واقعه فوت مربوط به شهرستان در خارج از شهرستان ثبت میشود. وی در ادامه در گفتگو با خبر گزاری ایسنا احداث سرد خانه وغسالخانه را برای مهریز ضروری دانست و گفت هزینه احداث غسال خانه و سرد خانه در حدود 200 میلیون تومان بر اورد شده است   ولی هنوز هیچ اقدامی درزمینه احداث ان صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت :هر بیماری که در بیمارستان به هر علتی فوت کند سردخانه بیمارستان فقط ظرفیتی برابر با امار فوت خود را دارد و در هیچ صورتی فردی که در بیرون از بیمارستان فوت کند بیمارستان فرد فوت شده را قبول نمیکند. وی افزود :نرخ فوت در سال 87 در مهریز به ازای هر هزار نفر 2 نفر بوده است   در واقع امار اصلی خیلی بیشتر از این تعداد است و به ازای هر هزار نفر 30 نفر فوت شده داریم ولی متاسفانه به دلیل عدم ثبت فوت امار فوت شدگان با مشکلاتی از قبیل سوء استفاده از شناسنامه فرد متوفی روبه رو هستیم .
نداشتن سرد خانه وغسالخانه مشکلاتی را برای ثبت وقایع فوت در شهرستان مهریز به وجود اورده است

نداشتن سرد خانه وغسالخانه مشکلاتی را برای ثبت وقایع فوت در شهرستان مهریز به وجود اورده است

منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال مهریز در جلسه ای با حضور فرماندار مهریز از وجود مشکلات زیادی در زمینه های مختلف که در پی نداشتن غسالخانه وسرد خانه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت مشکل ثبت وقایع فوقت در روستاهای مهریز به کمک خانه های بهداشت مرتفع شده است  ولی متاسفاته در حوزه شهری ماهیانه حدود 3 واقعه فوت مربوط به شهرستان در خارج از شهرستان ثبت میشود.

وی در ادامه در گفتگو با خبر گزاری ایسنا احداث سرد خانه وغسالخانه را برای مهریز ضروری دانست و گفت هزینه احداث غسال خانه و سرد خانه در حدود 200 میلیون تومان بر اورد شده است  ولی هنوز هیچ اقدامی درزمینه احداث ان صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت :هر بیماری که در بیمارستان به هر علتی فوت کند سردخانه بیمارستان فقط ظرفیتی برابر با امار فوت خود را دارد و در هیچ صورتی فردی که در بیرون از بیمارستان فوت کند بیمارستان فرد فوت شده را قبول نمیکند.

وی افزود :نرخ فوت در سال 87 در مهریز به ازای هر هزار نفر 2 نفر بوده است  در واقع امار اصلی خیلی بیشتر از این تعداد است و به ازای هر هزار نفر 30 نفر فوت شده داریم ولی متاسفانه به دلیل عدم ثبت فوت امار فوت شدگان با مشکلاتی از قبیل سوء استفاده از شناسنامه فرد متوفی روبه رو هستیم .

آدرس کوتاه :