نخستین شورای مشارکت های مردمی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

نخستین شورای مشارکت های مردمی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین شورای مشارکت های مردمی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد کمک به بهسازی کارگاه های قالی بافی مددجویان بهزیستی، پیگیری بکارگیری مددجویان بهزیستی در واحدهای صنعتی، بررسی مکانیزم نظارت بر وجوه دریافتی برای مددجویان، بستر سازی مناسب برای جلب مشارکت های مردمی از مصوبات این شورا بود.
نخستین شورای مشارکت های مردمی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین شورای مشارکت های مردمی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد
کمک به بهسازی کارگاه های قالی بافی مددجویان بهزیستی، پیگیری بکارگیری مددجویان بهزیستی در واحدهای صنعتی، بررسی مکانیزم نظارت بر وجوه دریافتی برای مددجویان، بستر سازی مناسب برای جلب مشارکت های مردمی از مصوبات این شورا بود.

آدرس کوتاه :