میراث فرهنگی و گردشگری

میراث فرهنگی و گردشگری


عملکرد 4 ساله نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، سهمیه شهرستان مهریز از مصوبات ریاست محترم جمهوری در بحث میراث فرهنگی : اختصاص مبلغ 300.000.000 ریال جهت ساماندهی و تعمیر بناهای تاریخی در سال 86 - اختصاص مبلغ 650.000.000 ریال جهت مطالعه ، مرمت و حفظ بافتهای تاریخی در سال 86 و87 - اختصاص مبلغ 200.000.000 ریال جهت ساماندهی محوطه تاریخی غربالبیز در سال 86 - احداث سرویس بهداشتی در چهارنقطه در سال 87 - مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 3 پروژه در سال 87 - احداث واحدهای اقامتی ، اردویی(کمپینگ) 2 عدد در سال 87 - امکان سنجی و تصویب منطقه نمونه گردشگری سریزد در سال 87 عملیات کلی انجام شده در سال 1384 : مرمت و بازسازی 8 پروژه با هزینه 800.000.000 ریال مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با هزینه 5.000.000 ریال 100 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با هزینه ی 30.000.000 ریال عملیات کلی انجام شده در سال 1385 مرمت و بازسازی 10 پروژه با هزینه ی 900.000.000 ریال – احیا و بهره برداری توسط بخش خصوصی یک پروژه با تسهیلات 4.000.000.000 ریال – مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با اعتبار 10.000.000 ریال – 150 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 50.000.000 ریال عملیات کلی انجام شده در سال 1386 : مرمت و بازسازی 10 پروزه با هزینه 1.200.000.000 ریال – احیا و بهره برداری یک پروژه با اعتبار 800.000.000 ریال – مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با اعتبار 150.000.000 ریال - 365 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 100.000.000 ریال ع ملیات کلی انجام شده در سال 1387 : مرمت و بازسازی 15 پروژه با اعتبار 700.000.000 ریال – احیا و بهره برداری توسط بخش خصوصی یک پروژه با تسهیلات   3.200.000.000 ریال – مطالعه و مستندسازی 5 پروژه با اعتبار 350.000.000 ریال - 150 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 100.000.000 ریال   برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی و نمایشگاه سفال با هزینه ای بالغ بر 100.000.000 ریال - برگزاری جشنواره ریگ نوردی با هزینه ای بالغ بر 100.000.000 ریال - چاپ نقشه راهنمای مسافرین ، نمایشگاه صنایع دستی با هزینه ای بالغ بر 150.000.000 ریال - چاپ نقشه و بروشور راهنما ، برپایی نمایشگاه نوروزی با هزینه ای بالغ بر 200.000.000 ریال
میراث فرهنگی و گردشگری

عملکرد 4 ساله نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، سهمیه شهرستان مهریز از مصوبات ریاست محترم جمهوری در بحث میراث فرهنگی :

اختصاص مبلغ 300.000.000 ریال جهت ساماندهی و تعمیر بناهای تاریخی در سال 86 - اختصاص مبلغ 650.000.000 ریال جهت مطالعه ، مرمت و حفظ بافتهای تاریخی در سال 86 و87 - اختصاص مبلغ 200.000.000 ریال جهت ساماندهی محوطه تاریخی غربالبیز در سال 86 - احداث سرویس بهداشتی در چهارنقطه در سال 87 - مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 3 پروژه در سال 87 - احداث واحدهای اقامتی ، اردویی(کمپینگ) 2 عدد در سال 87 - امکان سنجی و تصویب منطقه نمونه گردشگری سریزد در سال 87

عملیات کلی انجام شده در سال 1384 :

مرمت و بازسازی 8 پروژه با هزینه 800.000.000 ریال

مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با هزینه 5.000.000 ریال

100 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با هزینه ی 30.000.000 ریال

عملیات کلی انجام شده در سال 1385

مرمت و بازسازی 10 پروژه با هزینه ی 900.000.000 ریال – احیا و بهره برداری توسط بخش خصوصی یک پروژه با تسهیلات 4.000.000.000 ریال – مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با اعتبار 10.000.000 ریال – 150 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 50.000.000 ریال

عملیات کلی انجام شده در سال 1386 :

مرمت و بازسازی 10 پروزه با هزینه 1.200.000.000 ریال – احیا و بهره برداری یک پروژه با اعتبار 800.000.000 ریال – مطالعه و مستند سازی 10 پروژه با اعتبار 150.000.000 ریال - 365 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 100.000.000 ریال

عملیات کلی انجام شده در سال 1387 :

مرمت و بازسازی 15 پروژه با اعتبار 700.000.000 ریال – احیا و بهره برداری توسط بخش خصوصی یک پروژه با تسهیلات  3.200.000.000 ریال – مطالعه و مستندسازی 5 پروژه با اعتبار 350.000.000 ریال - 150 پروژه آموزشی هنرهای سنتی و تجهیزات آن با اعتبار 100.000.000 ریال

 

برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی و نمایشگاه سفال با هزینه ای بالغ بر 100.000.000 ریال - برگزاری جشنواره ریگ نوردی با هزینه ای بالغ بر 100.000.000 ریال - چاپ نقشه راهنمای مسافرین ، نمایشگاه صنایع دستی با هزینه ای بالغ بر 150.000.000 ریال - چاپ نقشه و بروشور راهنما ، برپایی نمایشگاه نوروزی با هزینه ای بالغ بر 200.000.000 ریال

آدرس کوتاه :