موعود

موعود


موعود
موعود
به خدا نیست حقیقت به جز این
ما غایب و او منتظر آمدن ماست
آدرس کوتاه :