مهریز گام اول در جذب زکات مردمی را دارد:(رئیس کمیته امداد و دبیر ستاد زکات شهرستان مهریز)

مهریز گام اول در جذب زکات مردمی را دارد:(رئیس کمیته امداد و دبیر ستاد زکات شهرستان مهریز)


  مهریز گام اول در جذب زکات مردمی را دارد:(رئیس کمیته امداد و دبیر ستاد زکات شهرستان مهریز) آقای رضا زارعزاده مهریزی در اولین همایش زکات شهرستان مهریز   این مطلب را عنوان نمود. ایشان ضمن تقدیر و تشکر از کشاورزان دامداران دهیاران و شوراهای روستاهای مهریز و اهالی متدین شرکت کننده در این همایش   که در تاریخ 5/12/1388 در محل سالن هلال احمر تشکیل شد اظهار داشت:ستاد زکات شهرستان با همت امام جمعه فرماندار وبخشدار محترم شهرستان و اذارات جهاد کشاورزی سازمان تبلیغات و دیگر اعضاء حدود 4چهار سال قبل تشکیل و ابتدا برای تبلیغ و ترویج زکات   گروههائی را تحت عنوان رابطین به روستاها اعزام گردیدند سپس با کمک مبلغین زکات به این امر پرداخته شد و عاملین زکات هر منطقه شناسائی گردیدند. بحمدالله در سه سال گذشته پرداخت زکات رشد چشمگیری داشته   بطوری که امسال شهرستان مهریز در ردیف اول پرداخت کنندگان زکات قرار گرفته است. لازم به ذکر است.مبالغ جمع آوری شده زکات به مصرف پرو ژه های عام المنفعه معرفی شده در روستاها می رسد و گزارش زکات به معاونت عمرانی استانداری ارسال می گردد تا در کار گروه تخصصی معادل زکات نیز اختصاص یابد و به حساب دهیاری ها واریز گردد.و از آنجا با نظارت بخشداری محترم در خصوص پروژه وپیشنهاد شده هزینه می گردد   درسال 88 عاملین زکات مبلغ 000/000/350/2 تومان زکات پرداخت نمودهاند گه در خصوص 30 پروژه شهرستان در حال اقدام می باشد.
مهریز گام اول در جذب زکات مردمی را دارد:(رئیس کمیته امداد و دبیر ستاد زکات شهرستان مهریز)
  مهریز گام اول در جذب زکات مردمی را دارد:(رئیس کمیته امداد و دبیر ستاد زکات شهرستان مهریز)

آقای رضا زارعزاده مهریزی در اولین همایش زکات شهرستان مهریز  این مطلب را عنوان نمود.

ایشان ضمن تقدیر و تشکر از کشاورزان دامداران دهیاران و شوراهای روستاهای مهریز و اهالی متدین شرکت کننده در این همایش  که در تاریخ 5/12/1388 در محل سالن هلال احمر تشکیل شد اظهار داشت:ستاد زکات شهرستان با همت امام جمعه فرماندار وبخشدار محترم شهرستان و اذارات جهاد کشاورزی سازمان تبلیغات و دیگر اعضاء حدود 4چهار سال قبل تشکیل و ابتدا برای تبلیغ و ترویج زکات  گروههائی را تحت عنوان رابطین به روستاها اعزام گردیدند سپس با کمک مبلغین زکات به این امر پرداخته شد و عاملین زکات هر منطقه شناسائی گردیدند.

بحمدالله در سه سال گذشته پرداخت زکات رشد چشمگیری داشته  بطوری که امسال شهرستان مهریز در ردیف اول پرداخت کنندگان زکات قرار گرفته است.

لازم به ذکر است.مبالغ جمع آوری شده زکات به مصرف پرو ژه های عام المنفعه معرفی شده در روستاها می رسد و گزارش زکات به معاونت عمرانی استانداری ارسال می گردد تا در کار گروه تخصصی معادل زکات نیز اختصاص یابد و به حساب دهیاری ها واریز گردد.و از آنجا با نظارت بخشداری محترم در خصوص پروژه وپیشنهاد شده هزینه می گردد 

درسال 88 عاملین زکات مبلغ 000/000/350/2 تومان زکات پرداخت نمودهاند گه در خصوص 30 پروژه شهرستان در حال اقدام می باشد.

آدرس کوتاه :