منابع طبیعی

منابع طبیعی


40 هکتار فعالیتهای تعمیر کرت ـ هرس ـ وجین ـ آبیاری و تعمیر قسمتی از سیستم آبیاری قطره ای ـ تولید نهال ـ توسعه و تجهیز پارکها پروژه ممیزی مرتع 66612 هکتار عملیات بیومکانیک خاک 200 هکتار عملیات بیولوژیک خاک 86 هکتار نظارت بر طرحهای مرتعداری 273781 هکتار قرق مرتع 2000 هکتار - کنترل پروانه چرا76978 هکتار بیمه مرتع 122672 هکتار - احداث 3 دستگاه آبشخور احداث 3 باب   آب انبار - بازنگری طرح مرتعداری 5500 هکتار تأمین آب شرب در مرتع 7200 متر مکعب وصول عوارض پروانه چرا   18809800 ريال نظارت بر تولید محصولات فرعی 10440 هکتار اعمال سیستم چرایی و قرق 15556 هکتار
منابع طبیعی

40 هکتار فعالیتهای تعمیر کرت ـ هرس ـ وجین ـ آبیاری و تعمیر قسمتی از سیستم آبیاری قطره ای ـ تولید نهال ـ توسعه و تجهیز پارکها

پروژه ممیزی مرتع 66612 هکتار

عملیات بیومکانیک خاک 200 هکتار

عملیات بیولوژیک خاک 86 هکتار

نظارت بر طرحهای مرتعداری 273781 هکتار

قرق مرتع 2000 هکتار - کنترل پروانه چرا76978 هکتار

بیمه مرتع 122672 هکتار - احداث 3 دستگاه آبشخور

احداث 3 باب  آب انبار - بازنگری طرح مرتعداری 5500 هکتار

تأمین آب شرب در مرتع 7200 متر مکعب

وصول عوارض پروانه چرا  18809800 ريال

نظارت بر تولید محصولات فرعی 10440 هکتار

اعمال سیستم چرایی و قرق 15556 هکتار

آدرس کوتاه :