معرفی افتخارآفرینان کنکور سراسری 91 در شهرستان مهریز

معرفی افتخارآفرینان کنکور سراسری 91 در شهرستان مهریز


رتبه های زیر هزار دانش آموزان مهریزی در کنکور سراسری سال 1391 اعلام شد:   ردیف نام نام خانوادگی رتبه گروه آزمایشی نام آموزشگاه 1 احمد زارع بیدكی 2 علوم انسانی توحید(پ د) 2 فریبرز بیگی 15 علوم انسانی ابن سینا 3 علیرضا ابوئی مهریزی 17 علوم ریاضی آیت الله كاشانی 4 اصغر زیبنده 26 علوم انسانی ابن سینا 1 آرمان زارع زاده مهریزی 27 علوم تجربی ابن سینا 6 محمدعلی جعفری بغدادآبادی 29 علوم انسانی صدرا 7 یوسف بزرافشان 31 علوم انسانی ابن سینا 8 رحمت اله رسولی 35 علوم انسانی ابن سینا 9 اعظم دهقان عصمت آبادی 41 علوم انسانی چهراذر 10 مریم آخوندی دهج 42 علوم انسانی حضرت رقیه 11 فاطمه حیدری خورمیزی 43 علوم انسانی چهراذر 12 داود سلیمان زاده 52 علوم ریاضی ابن سینا 13 سیدعلی اكبر حسینی مخلصون 61 علوم ریاضی ابن سینا 14 فاطمه زارع بیدكی 64 علوم انسانی فاطمیه 15 مهدی فلاح مهریزی 64 علوم ریاضی ابن سینا 16 داود حیدری 67 علوم انسانی ابن سینا 17 سیدمیثم طباطبائی میرك آباد 72 علوم تجربی ابن سینا 18 قاسم موحدی نیا 95 علوم انسانی ابن سینا 19 سیدباقر حسینی رحمت اباد 103 علوم انسانی ابن سینا 20 مجید كربلائی مهریزی 104 علوم انسانی ابن سینا 21 مهدیه بیك خورمیزی 107 علوم تجربی   22 محمدجواد چنارنازی 120 علوم انسانی ابن سینا 23 سعیده السادات طباطبائی عقدا 126 علوم تجربی محمودی 24 فاطمه منگابادی 126 علوم انسانی حضرت رقیه 25 شهاب الدین ابویی 136 علوم ریاضی مجتمع سیدالشهدا 26 مرضیه السادات حسینی مخلصون 159 علوم انسانی فاطمیه 27 مریم بیك خورمیزی 162 علوم انسانی چهراذر 28 سیدمحمد بنی فاطمه بغدادآباد 184 علوم تجربی ابن سینا 29 حسین دهقانی بغداداباد 195 علوم انسانی   30 فاطمه ابوئی مهریزی 210 علوم انسانی فاطمیه 31 عاطفه دهقانی بغدادآباد 213 علوم انسانی شكیب 32 محمدرضا صلح جو 274 علوم انسانی ابن سینا 33 محسن فلاحتی مروست 297 علوم ریاضی ابن سینا 34 مریم دهقان میرك آباد 336 علوم انسانی فاطمیه 35 محمدصابر هاشم زاده 339 علوم انسانی ابن سینا 36 محمد حاضری بغدادآباد 360 علوم ریاضی آیت الله كاشانی 37 محمدهادی زارع بیدكی 362 علوم تجربی ابن سینا 2 علی پركان 376 علوم تجربی ابن سینا 39 الهام كمال زاده بغدادآباد 391 علوم انسانی شكیب 40 سعید زارع 395 علوم انسانی ابن سینا 41 سعید دهقان چناری 414 علوم انسانی ابن سینا 42 علیرضا ابراهیمی نسب 472 علوم انسانی ابن سینا 43 پویا حیدری 473 علوم انسانی ابن سینا 44 محمدمهدی زارع سروی 538 علوم ریاضی ابن سینا 45 محمدجواد زارع سروی 538 علوم انسانی ابن سینا 46 میلاد بیگی 623 علوم انسانی ابن سینا 47 نجمه زارع زاده مهریزی 667 علوم انسانی   48 ابوالفضل دهقان منگابادی 672 علوم ریاضی مجتمع سیدالشهدا 49 عباس حاجی قاسمی 696 علوم تجربی ابن سینا 50 مژده بیك خورمیزی 702 علوم انسانی چهراذر 51 محمدامین یزدی 743 علوم انسانی صدرا 52 احمد بیك خورمیزی 781 علوم ریاضی ابن سینا 53 محسن تیو 790 علوم ریاضی ابن سینا 54 زهرا درویش علی 796 علوم انسانی شكیب 55 محمدحسین تقوی 808 علوم ریاضی آیت الله كاشانی 56 محمد زارع خورمیزی 814 علوم انسانی صدرا 57 زهرا آرزومقدم 869 علوم ریاضی شكیب 58 مریم فلاح مدواری 945 علوم تجربی فاطمیه 59 محمد یزدانی 953 علوم انسانی ابن سینا 60 آرمان زارع زاده مهریزی 27 زبان ابن سینا 61 علی پركان 376 زبان ابن سینا 62 محسن تیو 790 زبان ابن سینا 63 سیدعباس هاشمی 841 زبان ابن سینا 64 سعید دهقان زاده 341 هنر مجتمع سیدالشهدا 65 مجتبی زارع زاده مهریزی 150 هنر خاتم الانبیا 66 فرزانه باغبان بغدادآباد 405 هنر شكیب  
معرفی افتخارآفرینان کنکور سراسری 91 در شهرستان مهریز

رتبه های زیر هزار دانش آموزان مهریزی در کنکور سراسری سال 1391 اعلام شد:

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه

گروه آزمایشی

نام آموزشگاه

1

احمد

زارع بیدكی

2

علوم انسانی

توحید(پ د)

2

فریبرز

بیگی

15

علوم انسانی

ابن سینا

3

علیرضا

ابوئی مهریزی

17

علوم ریاضی

آیت الله كاشانی

4

اصغر

زیبنده

26

علوم انسانی

ابن سینا

1

آرمان

زارع زاده مهریزی

27

علوم تجربی

ابن سینا

6

محمدعلی

جعفری بغدادآبادی

29

علوم انسانی

صدرا

7

یوسف

بزرافشان

31

علوم انسانی

ابن سینا

8

رحمت اله

رسولی

35

علوم انسانی

ابن سینا

9

اعظم

دهقان عصمت آبادی

41

علوم انسانی

چهراذر

10

مریم

آخوندی دهج

42

علوم انسانی

حضرت رقیه

11

فاطمه

حیدری خورمیزی

43

علوم انسانی

چهراذر

12

داود

سلیمان زاده

52

علوم ریاضی

ابن سینا

13

سیدعلی اكبر

حسینی مخلصون

61

علوم ریاضی

ابن سینا

14

فاطمه

زارع بیدكی

64

علوم انسانی

فاطمیه

15

مهدی

فلاح مهریزی

64

علوم ریاضی

ابن سینا

16

داود

حیدری

67

علوم انسانی

ابن سینا

17

سیدمیثم

طباطبائی میرك آباد

72

علوم تجربی

ابن سینا

18

قاسم

موحدی نیا

95

علوم انسانی

ابن سینا

19

سیدباقر

حسینی رحمت اباد

103

علوم انسانی

ابن سینا

20

مجید

كربلائی مهریزی

104

علوم انسانی

ابن سینا

21

مهدیه

بیك خورمیزی

107

علوم تجربی

 

22

محمدجواد

چنارنازی

120

علوم انسانی

ابن سینا

23

سعیده السادات

طباطبائی عقدا

126

علوم تجربی

محمودی

24

فاطمه

منگابادی

126

علوم انسانی

حضرت رقیه

25

شهاب الدین

ابویی

136

علوم ریاضی

مجتمع سیدالشهدا

26

مرضیه السادات

حسینی مخلصون

159

علوم انسانی

فاطمیه

27

مریم

بیك خورمیزی

162

علوم انسانی

چهراذر

28

سیدمحمد

بنی فاطمه بغدادآباد

184

علوم تجربی

ابن سینا

29

حسین

دهقانی بغداداباد

195

علوم انسانی

 

30

فاطمه

ابوئی مهریزی

210

علوم انسانی

فاطمیه

31

عاطفه

دهقانی بغدادآباد

213

علوم انسانی

شكیب

32

محمدرضا

صلح جو

274

علوم انسانی

ابن سینا

33

محسن

فلاحتی مروست

297

علوم ریاضی

ابن سینا

34

مریم

دهقان میرك آباد

336

علوم انسانی

فاطمیه

35

محمدصابر

هاشم زاده

339

علوم انسانی

ابن سینا

36

محمد

حاضری بغدادآباد

360

علوم ریاضی

آیت الله كاشانی

37

محمدهادی

زارع بیدكی

362

علوم تجربی

ابن سینا

2

علی

پركان

376

علوم تجربی

ابن سینا

39

الهام

كمال زاده بغدادآباد

391

علوم انسانی

شكیب

40

سعید

زارع

395

علوم انسانی

ابن سینا

41

سعید

دهقان چناری

414

علوم انسانی

ابن سینا

42

علیرضا

ابراهیمی نسب

472

علوم انسانی

ابن سینا

43

پویا

حیدری

473

علوم انسانی

ابن سینا

44

محمدمهدی

زارع سروی

538

علوم ریاضی

ابن سینا

45

محمدجواد

زارع سروی

538

علوم انسانی

ابن سینا

46

میلاد

بیگی

623

علوم انسانی

ابن سینا

47

نجمه

زارع زاده مهریزی

667

علوم انسانی

 

48

ابوالفضل

دهقان منگابادی

672

علوم ریاضی

مجتمع سیدالشهدا

49

عباس

حاجی قاسمی

696

علوم تجربی

ابن سینا

50

مژده

بیك خورمیزی

702

علوم انسانی

چهراذر

51

محمدامین

یزدی

743

علوم انسانی

صدرا

52

احمد

بیك خورمیزی

781

علوم ریاضی

ابن سینا

53

محسن

تیو

790

علوم ریاضی

ابن سینا

54

زهرا

درویش علی

796

علوم انسانی

شكیب

55

محمدحسین

تقوی

808

علوم ریاضی

آیت الله كاشانی

56

محمد

زارع خورمیزی

814

علوم انسانی

صدرا

57

زهرا

آرزومقدم

869

علوم ریاضی

شكیب

58

مریم

فلاح مدواری

945

علوم تجربی

فاطمیه

59

محمد

یزدانی

953

علوم انسانی

ابن سینا

60

آرمان

زارع زاده مهریزی

27

زبان

ابن سینا

61

علی

پركان

376

زبان

ابن سینا

62

محسن

تیو

790

زبان

ابن سینا

63

سیدعباس

هاشمی

841

زبان

ابن سینا

64

سعید

دهقان زاده

341

هنر

مجتمع سیدالشهدا

65

مجتبی

زارع زاده مهریزی

150

هنر

خاتم الانبیا

66

فرزانه

باغبان بغدادآباد

405

هنر

شكیب


 

آدرس کوتاه :