معاون وزير جهاد كشاورزي از پروژه های تولیدی کشاورزی در مهریز بازدید کرد

معاون وزير جهاد كشاورزي از پروژه های تولیدی کشاورزی در مهریز بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، معاون ترويج و آموزش وزير جهاد كشاورزي از پروژه های تولیدی کشاورزی در مهریز بازدید کرد. دکتر پیمان فلسفی در این بازدید گفتک استان یزد از بهره بری کشاورزی خوبی برخورددار است. وی افزود: استان یزد با وجود شرایط اقلیمی خاص و آب و هوای خشک منطقه و محدودیت های اقلیمی به ویژه محدودیت آب با سخت کوشی کشاورزان پر تلاش خود توانسته در عرصه تولید بخش کشاورزی درخشش خاصی داشته باشد و این یک نقطع قوت و دلگرم کننده بوده است. وی خاطر نشان کرد: در استان یزد با توجه به محدودیت های ذکر شده از بهره برداری تولیدی خوبی برخوردار است.
معاون وزير جهاد كشاورزي از پروژه های تولیدی کشاورزی در مهریز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، معاون ترويج و آموزش وزير جهاد كشاورزي از پروژه های تولیدی کشاورزی در مهریز بازدید کرد.
دکتر پیمان فلسفی در این بازدید گفتک استان یزد از بهره بری کشاورزی خوبی برخورددار است.
وی افزود: استان یزد با وجود شرایط اقلیمی خاص و آب و هوای خشک منطقه و محدودیت های اقلیمی به ویژه محدودیت آب با سخت کوشی کشاورزان پر تلاش خود توانسته در عرصه تولید بخش کشاورزی درخشش خاصی داشته باشد و این یک نقطع قوت و دلگرم کننده بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در استان یزد با توجه به محدودیت های ذکر شده از بهره برداری تولیدی خوبی برخوردار است.

آدرس کوتاه :