معاون فرماندار مهريز: برنامه هاي اوقات فراغت بايد مورد رضايت كامل جوانان مهريزي قرار گيرد

معاون فرماندار مهريز: برنامه هاي اوقات فراغت بايد مورد رضايت كامل جوانان مهريزي قرار گيرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، معاون فرماندار مهريز در جلسه كميته امور جوانان اين شهرستان بر برنامه ريزي دقيق و كامل دستگاه هاي ذيربط براي اجراي برنامه هاي اوقات فراغت تاكيد كرد. وي در ادامه افزود: برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه اجرايي شهرستان بايد درخور شأن و شايسته جوانان مهريزي باشد و آنها رضايت كامل از اجراي اين برنامه ها داشته باشند. رستگاري همچنين ضمن گراميداشت هفته معلم بر اهميت و نقش معلمان و فرهنگيان در جامعه اشاره كرد. در ادامه نيز مسئولين دستگاه هاي عضو كميته امور جوانان به بيان عملكرد سال گذشته و ارائه برنامه هاي سال جاري خود پرداختند.
معاون فرماندار مهريز: برنامه هاي اوقات فراغت بايد مورد رضايت كامل جوانان مهريزي قرار گيرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، معاون فرماندار مهريز در جلسه كميته امور جوانان اين شهرستان بر برنامه ريزي دقيق و كامل دستگاه هاي ذيربط براي اجراي برنامه هاي اوقات فراغت تاكيد كرد.
وي در ادامه افزود: برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه اجرايي شهرستان بايد درخور شأن و شايسته جوانان مهريزي باشد و آنها رضايت كامل از اجراي اين برنامه ها داشته باشند.
رستگاري همچنين ضمن گراميداشت هفته معلم بر اهميت و نقش معلمان و فرهنگيان در جامعه اشاره كرد.
در ادامه نيز مسئولين دستگاه هاي عضو كميته امور جوانان به بيان عملكرد سال گذشته و ارائه برنامه هاي سال جاري خود پرداختند.

آدرس کوتاه :