مشکل برق رسانی قلعه شمش مهریز بررسی شد

مشکل برق رسانی قلعه شمش مهریز بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در جلسه ای با حضور معاون فرماندار مهریز و دیگر مسئولین شهرستان مشکلات برق رسانی قلعه شمش مهریز بررسی و مقرر شد عملیات اجرایی آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز شرکت توزیع برق استان و فرمانداری شهرستان کار برق رسانی قلعه شمس در آینده ای نزدیک شروع شود. این قلعه در نقاط مرزی استان یزد و کرمان در 80کیلومتری مهریز قرار داد.
مشکل برق رسانی قلعه شمش مهریز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در جلسه ای با حضور معاون فرماندار مهریز و دیگر مسئولین شهرستان مشکلات برق رسانی قلعه شمش مهریز بررسی و مقرر شد عملیات اجرایی آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز شرکت توزیع برق استان و فرمانداری شهرستان کار برق رسانی قلعه شمس در آینده ای نزدیک شروع شود.
این قلعه در نقاط مرزی استان یزد و کرمان در 80کیلومتری مهریز قرار داد.

آدرس کوتاه :