مسابقات تنیس روی میز انتخابی آموزشگاه های مهریز برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز انتخابی آموزشگاه های مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات تنیس روی میز انتخابی آموزشگاه های شهرستان مهریز روز های 22 و 23 آبان ماه به مناسبت هفتۀ ولایت برگزار شد. در این مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعۀ ورزشی معلم برگزار شد در مقطع ابتدایی آقایان محمد حسین دهقان منگابادی، محمدصادق خواجه و حجت دهقان منگابادی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. در مقطع راهنمایی محمدصالح شفیع در دیدار فینال بر حسین باقی آبادی چیره شد و مقام اول را بدست آورد. آقایان مصطفی زارع بیدکی و وحید حاضری نیز به طور مشترک مقام سوم را کسب نمودند. آقایان مسلم خواجه مهریزی و مهدی زارع مقام های اول و دوم را در مقطع متوسطه کسب نمودند و مقام مشترک سوم این مقطع نیز از آن آقایان مصطفی مهدی پور و مهدی ولایتی شد.  
مسابقات تنیس روی میز انتخابی آموزشگاه های مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات تنیس روی میز انتخابی آموزشگاه های شهرستان مهریز روز های 22 و 23 آبان ماه به مناسبت هفتۀ ولایت برگزار شد.
در این مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعۀ ورزشی معلم برگزار شد در مقطع ابتدایی آقایان محمد حسین دهقان منگابادی، محمدصادق خواجه و حجت دهقان منگابادی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.
در مقطع راهنمایی محمدصالح شفیع در دیدار فینال بر حسین باقی آبادی چیره شد و مقام اول را بدست آورد. آقایان مصطفی زارع بیدکی و وحید حاضری نیز به طور مشترک مقام سوم را کسب نمودند.
آقایان مسلم خواجه مهریزی و مهدی زارع مقام های اول و دوم را در مقطع متوسطه کسب نمودند و مقام مشترک سوم این مقطع نیز از آن آقایان مصطفی مهدی پور و مهدی ولایتی شد.

 

آدرس کوتاه :