مرکز آموزش فنی حرفه ای

مرکز آموزش فنی حرفه ای


فعاليتهاي عمراني انجام شده (ازسه سال پيش تاكنون) در مرکز خواهران عملیاتی همچون تكميل پروژه تامين سيستم گرمايشي كليه فضاهاي آموزشي - تكميل سالن همايش وآزمون - ساخت وتجهيزمهمانسرا اجرایی شده است.   و مركزبرادران آموزش فني وحرفه اي شهرستان مهريز،درزميني به مساحت 13000 مترمربع بناگرديده است اين مركز داراي 6 فضاي كارگاهي مجهزبوده كه به لحاظ تجهيزات درحدقابل قبولي مي باشد.كارگاههاي PLC و نقشه كشي والكترونيك كه اخيرا تجهيز گرديده به لحاظ امكانات آموزشي،دررده كارگاههاي پيشرفته استان محسوب   مي گردند. كارگاه اتومكانيك و الكترونيك و PLC با هزینه ای بالغ بر 450.000.000 ریال طی سه سال کذشته تاسيس وتجهيزگرديده اند. درحوزه روستايي و سيار درسال1386 دربخش روستايي وسيار 1427 نفرآموزش ديده،که بااحتساب ساعات آموزشي،اين مركز 223464 نفرساعت،ارائه خدمات آموزشي نموده و درشش ماهه اول سال1387دربخش روستايي وسيار661نفرآموزش ديده كه بااحتساب ساعات آموزشي اين مركز 139975 نفرساعت ،ارائه خدمات آموزشي نموده است. درسال 1386 دربخش مركزثابت 1529نفرآموزش ديده كه بااحتساب ساعات آموزشی اين مركز 352496 ساعت ارائه خدمات آموزشی نموده و درشش ماهه اول سال 782،1387نفرآموزش ديده اندكه بااحتساب ساعات آموزشي 199119 ساعت ارائه خدمات آموزش شده است.
مرکز آموزش فنی حرفه ای

فعاليتهاي عمراني انجام شده (ازسه سال پيش تاكنون)

در مرکز خواهران عملیاتی همچون تكميل پروژه تامين سيستم گرمايشي كليه فضاهاي آموزشي - تكميل سالن همايش وآزمون - ساخت وتجهيزمهمانسرا اجرایی شده است.  و مركزبرادران آموزش فني وحرفه اي شهرستان مهريز،درزميني به مساحت 13000مترمربع بناگرديده است اين مركز داراي 6 فضاي كارگاهي مجهزبوده كه به لحاظ تجهيزات درحدقابل قبولي مي باشد.كارگاههاي PLC و نقشه كشي والكترونيك كه اخيرا تجهيز گرديده به لحاظ امكانات آموزشي،دررده كارگاههاي پيشرفته استان محسوب  مي گردند.

كارگاه اتومكانيك و الكترونيك و PLCبا هزینه ای بالغ بر 450.000.000 ریال طی سه سال کذشته تاسيس وتجهيزگرديده اند.

درحوزه روستايي و سيار درسال1386 دربخش روستايي وسيار 1427 نفرآموزش ديده،که بااحتساب ساعات آموزشي،اين مركز 223464 نفرساعت،ارائه خدمات آموزشي نموده و درشش ماهه اول سال1387دربخش روستايي وسيار661نفرآموزش ديده كه بااحتساب ساعات آموزشي اين مركز 139975 نفرساعت ،ارائه خدمات آموزشي نموده است.

درسال 1386 دربخش مركزثابت 1529نفرآموزش ديده كه بااحتساب ساعات آموزشی اين مركز 352496 ساعت ارائه خدمات آموزشی نموده و درشش ماهه اول سال 782،1387نفرآموزش ديده اندكه بااحتساب ساعات آموزشي 199119 ساعت ارائه خدمات آموزش شده است.

آدرس کوتاه :