مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت ایجاد نگار خانه در مهریز قول مساعد داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت ایجاد نگار خانه در مهریز قول مساعد داد.


  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت ایجاد نگار خانه در مهریز قول مساعد داد. به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تعدادی از اماکن فرهنگی هنری مهریز بازدید نمود. سیدکاظم کمالیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در این زمینه با ارائه گزارشی از وضعیت انجمن های فرهنگی هنری مهریز مخصوصاً انجمن خوشنویسی ، هنرهای تجسمی ، فیلم و عکس خاطر نشان کرد : با توجه به استعدادهای فراوان هنری ، این شهرستان هنوز از داشتن فضایی مناسب برای ایجاد نمایشگاه آثار هنری هنرمندان مهریزی محروم است. وی با بیان اهمیت این موضوع و نبود نگارخانه بعنوان یکی از مهمترین مشکلات فراروی این اداره از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خواست تا دستور تأمین هزینه های مربوط به تعمیر و تجهیز فضایی که از سالیان قبل برای این منظور در نظر گرفته شده است صادر نمایند. محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز قول مساعد داد تا در اسرع وقت نسبت به ایجاد و تجهیز فضایی بعنوان نگارخانه در مجتمع فرهنگی هنری از سوی اداره کل اقدام صورت پذیرد. وی همچنین در بازدید از سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری مهریز برلزوم برنامه ریزی مناسب جهت استفاده بهینه از این سالن برای فعالیت های مختلف فرهنگی هنری تأکید نمود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت ایجاد نگار خانه در مهریز قول مساعد داد.
 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت ایجاد نگار خانه در مهریز قول مساعد داد.

به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تعدادی از اماکن فرهنگی هنری مهریز بازدید نمود.

سیدکاظم کمالیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در این زمینه با ارائه گزارشی از وضعیت انجمن های فرهنگی هنری مهریز مخصوصاً انجمن خوشنویسی ، هنرهای تجسمی ، فیلم و عکس خاطر نشان کرد : با توجه به استعدادهای فراوان هنری ، این شهرستان هنوز از داشتن فضایی مناسب برای ایجاد نمایشگاه آثار هنری هنرمندان مهریزی محروم است.

وی با بیان اهمیت این موضوع و نبود نگارخانه بعنوان یکی از مهمترین مشکلات فراروی این اداره از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خواست تا دستور تأمین هزینه های مربوط به تعمیر و تجهیز فضایی که از سالیان قبل برای این منظور در نظر گرفته شده است صادر نمایند.

محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز قول مساعد داد تا در اسرع وقت نسبت به ایجاد و تجهیز فضایی بعنوان نگارخانه در مجتمع فرهنگی هنری از سوی اداره کل اقدام صورت پذیرد.

وی همچنین در بازدید از سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری مهریز برلزوم برنامه ریزی مناسب جهت استفاده بهینه از این سالن برای فعالیت های مختلف فرهنگی هنری تأکید نمود.

آدرس کوتاه :