مدیر جهاد کشاورزی مهریز :178 میلیارریال خسارت سرمازدگی به کشاورزان مهریزی


مدیر جهاد کشاورزی مهریزگفت :178 میلیاردو931میلیون ریال سرمازدگی به کشاورزان مهریزی خسارت وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مهریزگفت :178 میلیاردو931میلیون ریال سرمازدگی به کشاورزان مهریزی خسارت وارد کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:کامیار رسولی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریزگفت:شرایط نامساعد جوی وسرمازدگی امسال بیش از178 میلیاردو931میلیون ریال به کشاورزان این شهرستان خسارت وارد کرد.

رسولی همچنین افزود:این خسارات شامل محصولات باغی(پسته و بادام و...)وزراعی می باشد

وی با اشاره به اينکه سرمازدگي بهاره در پي خشکسالي هاي مکرر سنوات گذشته موجب ضرر و زيان فراوانی به کشاورزان شده ، خواستار بررسي موضوع و تخصيص اعتبارات براي جبران آن گرديد.
شهرستان مهريز داراي 17 هزار و 500 هکتار سطح اراضي کشاوري است که 12000 هکتار آن را باغات منطقه تشکيل مي دهد.

 


آدرس کوتاه :