مدير آموزش وپرورش مهريز با مدير كل استان ديدار كرد

مدير آموزش وپرورش مهريز با مدير كل استان ديدار كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،در دیداری که با حضور مدیریت آموزش و پرورش ومعاونت آموزشی در دفتر مدیر کل آموزش وپرورش استان بامدیر کل محترم صورت گرفت وضعیت آموزش ومالی شهرستان مور د بررسی قرارگر فت. مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست ضمن تشکر از توجه مسئولین شهرستان به مسائل و مشکلات جهت بهبود بخشیدن به جایگاه علمی وتربیتی خوب شهرستان ابراز امید واری نمود با مساعدت و رفع مشکلات مالی قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شود. مدیر آموزش و پرورش مهریز در این دیدار به بیان مشکلات شهرستان در زمینه های کمبود نیروی انسانی ومشکلات مالی پرداخت وخواهان مساعدت آن مقام گردید. کمبود نیروی انسانی در آموزش ابتدایی، دبیران متوسطه دور دوم در اکثر دروس ، مربیان امور تربیتی ، کادر اداری مدیریت وعوامل اجرایی مدارس ، کسری بودجه مدارس شبانه روزی، کرایه روستا مرکزی ، هزینه جاری، پرداخت حق بیمه ،هزینه های مربوط به اخذ سند مالکیت مدارساز مهم ترین موارد مطرح شده توسط مدیر آموزش و پرورش بود. درپایان این نشست قول پیگیری مسائل مطرح شده جهت رفع مشکلات موجود داده شد .  
مدير آموزش وپرورش مهريز با مدير كل استان ديدار كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،در دیداری که با حضور مدیریت آموزش و پرورش ومعاونت آموزشی در دفتر مدیر کل آموزش وپرورش استان بامدیر کل محترم صورت گرفت وضعیت آموزش ومالی شهرستان مور د بررسی قرارگر فت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست ضمن تشکر از توجه مسئولین شهرستان به مسائل و مشکلات جهت بهبود بخشیدن به جایگاه علمی وتربیتی خوب شهرستان ابراز امید واری نمود با مساعدت و رفع مشکلات مالی قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شود.
مدیر آموزش و پرورش مهریز در این دیدار به بیان مشکلات شهرستان در زمینه های کمبود نیروی انسانی ومشکلات مالی پرداخت وخواهان مساعدت آن مقام گردید.
کمبود نیروی انسانی در آموزش ابتدایی، دبیران متوسطه دور دوم در اکثر دروس ، مربیان امور تربیتی ، کادر اداری مدیریت وعوامل اجرایی مدارس ، کسری بودجه مدارس شبانه روزی، کرایه روستا مرکزی ، هزینه جاری، پرداخت حق بیمه ،هزینه های مربوط به اخذ سند مالکیت مدارساز مهم ترین موارد مطرح شده توسط مدیر آموزش و پرورش بود.
درپایان این نشست قول پیگیری مسائل مطرح شده جهت رفع مشکلات موجود داده شد
.

 

آدرس کوتاه :