محیط زیست

محیط زیست


رایروبی و ته زنی چاه های موجود در منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران تعمیر مهمانسرا خاکبرداری جهت تعویض خاک برای کشت علوفه ( مهدی آباد) پرداخت حقوق و مزایا به مأمورین طرح یوز و هوبره (6نفر) خرید ده دستگاه موتورسیکلت 200 روان و تحویل به مامورین جهت گشت و کنترل اختصاص 250 میلیون ریال جهت برق رسانی به پاسگاه دیده بانی کالمند ( در حال اجرا) احداث 3 باب منبع ذخیره آب در منطقه حفاظت شده کالمند – بهادران. اختصاص مبلغ 350 میلیون ریال جهت ساخت قرنطینه و ایستگاه مطالعاتی طرح تکثیر و پرورش گورخر ایرانی(فاز دوم). اختصاص یک دستگاه خودرو کمک دار به این اداره جهت گشت سبز.
محیط زیست

رایروبی و ته زنی چاه های موجود در منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران

تعمیر مهمانسرا

خاکبرداری جهت تعویض خاک برای کشت علوفه ( مهدی آباد)

پرداخت حقوق و مزایا به مأمورین طرح یوز و هوبره (6نفر)

خرید ده دستگاه موتورسیکلت 200 روان و تحویل به مامورین جهت گشت و کنترل

اختصاص 250 میلیون ریال جهت برق رسانی به پاسگاه دیده بانی کالمند ( در حال اجرا)

احداث 3 باب منبع ذخیره آب در منطقه حفاظت شده کالمند – بهادران.

اختصاص مبلغ 350 میلیون ریال جهت ساخت قرنطینه و ایستگاه مطالعاتی طرح تکثیر و پرورش گورخر ایرانی(فاز دوم).

اختصاص یک دستگاه خودرو کمک دار به این اداره جهت گشت سبز.


آدرس کوتاه :