كشاورزان مهريزي از پرداخت سهم بيمه كارفرما معاف مي شوند

كشاورزان مهريزي از پرداخت سهم بيمه كارفرما معاف مي شوند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد حسن بزاز زاده گفت با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری سازمان تعاون روستایی کشور، مشکل بیمه‏ کشاورزان عضو نظام صنفی که اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی آنان غیر رسمی و ثبتی است، حل می‌شود. وی افزود: بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، از این به بعد کشاورزان عضو نظام صنفی شهرستان که اراضی کشاورزی آنان فاقد مدارک ثبتی رسمی شامل مشاعی، قولنامه‌ای، عرفی، اوقافی و … است، می‏‌توانند با تائیدیه مدیریت جهاد کشاورزی و ارائه آن به اداره تأمین اجتماعی، از معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرما در کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان استفاده کنند. بزاززاده تصریح کرد: طبق این قانون، کشاورزان مشمول این طرح می‌‏توانند، طرح را برای کارگاه‌های حداکثر پنج نفری اجرا کنند. وی از کلیه  که هنوز موفق به ثبت‌نام هوشمند طرح شناسایی کشاورزان در نظام صنفی کارهای کشاورزی نشده‏‌اند، خواستار مراجعه به اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز در اولین فرصت شد.
كشاورزان مهريزي از پرداخت سهم بيمه كارفرما معاف مي شوند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد حسن بزاز زاده گفت با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری سازمان تعاون روستایی کشور، مشکل بیمه‏ کشاورزان عضو نظام صنفی که اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی آنان غیر رسمی و ثبتی است، حل می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، از این به بعد کشاورزان عضو نظام صنفی شهرستان که اراضی کشاورزی آنان فاقد مدارک ثبتی رسمی شامل مشاعی، قولنامه‌ای، عرفی، اوقافی و … است، می‏‌توانند با تائیدیه مدیریت جهاد کشاورزی و ارائه آن به اداره تأمین اجتماعی، از معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرما در کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان استفاده کنند.

بزاززاده تصریح کرد: طبق این قانون، کشاورزان مشمول این طرح می‌‏توانند، طرح را برای کارگاه‌های حداکثر پنج نفری اجرا کنند.

وی از کلیه  که هنوز موفق به ثبت‌نام هوشمند طرح شناسایی کشاورزان در نظام صنفی کارهای کشاورزی نشده‏‌اند، خواستار مراجعه به اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز در اولین فرصت شد.

آدرس کوتاه :