كارگروه اشتغال با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز تشكيل شد

كارگروه اشتغال با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، كارگروه اشتغال با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز و ديگر اعضا در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار و در خصوص درخواست هاي سرمايه گذاران در خصوص اخذ اراضي جهت ايجاد مجتمع و واحدهاي اشتغال زا بحث و بررسي شد. كياني مقدم فرماندار مهريز در اين جلسه بر اولويت داشتن سرمايه گذاران بومي تاكيد داشت.
كارگروه اشتغال با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز تشكيل شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، كارگروه اشتغال با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز و ديگر اعضا در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار و در خصوص درخواست هاي سرمايه گذاران در خصوص اخذ اراضي جهت ايجاد مجتمع و واحدهاي اشتغال زا بحث و بررسي شد.
كياني مقدم فرماندار مهريز در اين جلسه بر اولويت داشتن سرمايه گذاران بومي تاكيد داشت.

آدرس کوتاه :