فرماندار مهریز طی بازدیدی تاکید کرد: نظارت کامل بر گود زباله شهرستان

فرماندار مهریز طی بازدیدی تاکید کرد: نظارت کامل بر گود زباله شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز با بازدید از مکان جدید گود زباله این شهرستان بر ساماندهی و نظارت کامل بر آن تاکید کرد. محل جدید گود زباله مهریز در 10 کیلومتری جنوب شرق محدوده فعلی است که وجود افراد متفرقه به ویژه افاغنه در محدوده گود زباله برای بازیافت غیر اصولی از زباله ‌های تل‌ انبار شده و آتش زدن زباله ‌ها، مشخص نشدن محل دفع زباله ‌های ویژه، عدم وجود برنامه‌ های جامع بازیافت و نظارت بر آن از مشکلات گود زباله مهریز است .  
فرماندار مهریز طی بازدیدی تاکید کرد: نظارت کامل بر گود زباله شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز با بازدید از مکان جدید گود زباله این شهرستان بر ساماندهی و نظارت کامل بر آن تاکید کرد.
محل جدید گود زباله مهریز در 10 کیلومتری جنوب شرق محدوده فعلی است که وجود افراد متفرقه به ویژه افاغنه در محدوده گود زباله برای بازیافت غیر اصولی از زباله ‌های تل‌ انبار شده و آتش زدن زباله ‌ها، مشخص نشدن محل دفع زباله ‌های ویژه، عدم وجود برنامه‌ های جامع بازیافت و نظارت بر آن از مشکلات گود زباله مهریز است .


 

آدرس کوتاه :