فرماندار مهریز:اجرای بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است

فرماندار مهریز:اجرای بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است


  فرماندار مهریز:اجرای بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است   احمد علی زارعزاده فرماندار مهریزاز عدم اجرای شدن بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به مهریز خبر داد و گفت: در سفر اول رئیس جمهور به شهرستان مهریزدر حدود 90 مصوبه برای پیشرفت این شهرستان در نظر گرفته شد که تعداد زیادی از انها بطور کامل اجرای شده و هم اکنون در حال بهره برداری هستند. وی افزود: بعضی از   مصوبات سفر اول رئیس جمهور به مهریز به دلایلی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در اغاز کار نیمه کار مانده است که این   باعث شده است تا میانگین اجرای مصوبات دولت در سفر اول بیش از 85 درصد   نباشد. وی افزود یکی از بزرگترین مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به مهریز   انتقال آب زاینده رود به این شهرستان بوده است که خود از طرح های ملی محسوب میشده است.  وی گفت برای اجرای شدن این پروژه بزرگ بیش از 10 ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هم اکنون بیش از 6 میلیارد تومان این پروژه تامین شده است   وذخایر اب این خط انتقال 60درصد پیشرفت فیزیکی داشه است و عملیات اجرای انتقال اب نیز 30 درصد پیشرفت کار داشته است که امیدواریم با تامین اعتبار باقی مانده این طرح ملی که باعث به حرکت درامدن چرخهای پیشرفت شهرستان مهریز میشود در اینده نزدیک شاهد بهره برداری از این طرح باشیم. وی درادامه از آموزشکده فنی ،فاظلاب   شهرک صنعتی،پارک علم وفن اوری به عنوان مصوباتی یاد کرد که در دور دوم تصویب شده اند ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسده اند. وی   افزود در دور دوم سفرریاست جمهوری   نیز نزدیک به 97 مصوبه مرتبط با شهرستان مصوب شده است که با وجود اینکه بیش از نیمی از انها استانی بوده اند ولی جزء مصوباتی بودند که شامل شهرستان مهریز نیز میشدند مانند معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی بالای سی کیلومتر از مرکز استان و همچنین تهیه کمک جهیزیه برای افراد نیاز مند.   کمک ده میلیارد ریالی رئیس جمهور به دانشگاه امام صادق شهرستان مهریز نیز از جمله مصوبات دور دوم سفر بوده است    
فرماندار مهریز:اجرای بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است

  فرماندار مهریز:اجرای بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است

 احمد علی زارعزاده فرماندار مهریزاز عدم اجرای شدن بعضی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به مهریز خبر داد و گفت: در سفر اول رئیس جمهور به شهرستان مهریزدر حدود 90 مصوبه برای پیشرفت این شهرستان در نظر گرفته شد که تعداد زیادی از انها بطور کامل اجرای شده و هم اکنون در حال بهره برداری هستند.

وی افزود: بعضی از  مصوبات سفر اول رئیس جمهور به مهریز به دلایلی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در اغاز کار نیمه کار مانده است که این  باعث شده است تا میانگین اجرای مصوبات دولت در سفر اول بیش از 85 درصد  نباشد.

وی افزود یکی از بزرگترین مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به مهریز  انتقال آب زاینده رود به این شهرستان بوده است که خود از طرح های ملی محسوب میشده است. 

وی گفت برای اجرای شدن این پروژه بزرگ بیش از 10 ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هم اکنون بیش از 6 میلیارد تومان این پروژه تامین شده است  وذخایر اب این خط انتقال 60درصد پیشرفت فیزیکی داشه است و عملیات اجرای انتقال اب نیز 30 درصد پیشرفت کار داشته است که امیدواریم با تامین اعتبار باقی مانده این طرح ملی که باعث به حرکت درامدن چرخهای پیشرفت شهرستان مهریز میشود در اینده نزدیک شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

وی درادامه از آموزشکده فنی ،فاظلاب  شهرک صنعتی،پارک علم وفن اوری به عنوان مصوباتی یاد کرد که در دور دوم تصویب شده اند ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسده اند.

وی  افزود در دور دوم سفرریاست جمهوری  نیز نزدیک به 97 مصوبه مرتبط با شهرستان مصوب شده است که با وجود اینکه بیش از نیمی از انها استانی بوده اند ولی جزء مصوباتی بودند که شامل شهرستان مهریز نیز میشدند مانند معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی بالای سی کیلومتر از مرکز استان و همچنین تهیه کمک جهیزیه برای افراد نیاز مند.

 کمک ده میلیارد ریالی رئیس جمهور به دانشگاه امام صادق شهرستان مهریز نیز از جمله مصوبات دور دوم سفر بوده است   

آدرس کوتاه :