فرماندار مهريز:

فرماندار مهريز :رعایت کامل مقررات و خودداری از افراط و تفریط ضامن برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است


فرماندار مهریز گفت: قانون به صورت شفاف وظایف همه عوامل انتخابات را از ابتدا تا انتها مشخص کرده و همه باید تنها بر اساس مقررات فعالیت کنند.


آدرس کوتاه :