عيادت پرسنل آتش نشاني از خانه سالمندان مهريز

عيادت پرسنل آتش نشاني از خانه سالمندان مهريز


همزمان با هفته سالمند و روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، پرسنل آتش نشانی به همراه جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری مهریزاز سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،همزمان با هفته سالمند و روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، پرسنل آتش نشانی به همراه جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری مهریز از سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند .                                           رتبه دهی  
عيادت پرسنل آتش نشاني از خانه سالمندان مهريز
همزمان با هفته سالمند و روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، پرسنل آتش نشانی به همراه جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری مهریزاز سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،همزمان با هفته سالمند و روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، پرسنل آتش نشانی به همراه جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری مهریز از سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند.

        

        

 

    

    

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
رتبه دهی


 

آدرس کوتاه :