شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز  در این نشست عدم آگاهي خانواده‌ها و بدسرپرستان را از آسيب‌هاي جدي در زمينه گسترش موادمخدر دانست و حضور، نقش و مشاركت مردم در پيشگيري از اعتياد را امري انكارناپذير تلقي كرد. در ادامه طیق دستور کار جلسه اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان به بيان ديدگاه‌ها و ارائه نظرات خود در مبارزه و پيشگيري از موادمخدر پرداختند.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز  در این نشست عدم آگاهي خانواده‌ها و بدسرپرستان را از آسيب‌هاي جدي در زمينه گسترش موادمخدر دانست و حضور، نقش و مشاركت مردم در پيشگيري از اعتياد را امري انكارناپذير تلقي كرد.
در ادامه طیق دستور کار جلسه اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان به بيان ديدگاه‌ها و ارائه نظرات خود در مبارزه و پيشگيري از موادمخدر پرداختند.

آدرس کوتاه :