شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضای این شورا برگزار شد

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضای این شورا برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضای این شورا برگزار و مهمترین عوامل مبارزه با مواد مخدر بررسی شد. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این جلسه به ارائه چارچوب ها و وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پرداخت و آسیب شناسی و آموزش را از مهمترین لوازم پیگیری اولیه برای مبارزه با مواد مخدر دانست.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضای این شورا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضای این شورا برگزار و مهمترین عوامل مبارزه با مواد مخدر بررسی شد.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این جلسه به ارائه چارچوب ها و وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پرداخت و آسیب شناسی و آموزش را از مهمترین لوازم پیگیری اولیه برای مبارزه با مواد مخدر دانست.

آدرس کوتاه :