شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد+ مصوبات

شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد+ مصوبات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک شهرستان مهریز اینبار بصورت جلسه ای نبود و اعضای این شورای بصورت بازديد از سطح شهر مصوبات قبلي را پيگيري و درخواست هاي جديد را بررسی کردند. در اين بازديد مقرر شد: 1-    بريدگي روبروي سوپر ماركت اميد ظرف مدت يك هفته مسدود گردد. و بازگشايي بريدگي ايمن در روبروي اداره اوقاف در اولويت كاري شهرداري قرار گيرد 2-    اطلاع رساني توسط شهرداري درخصوص عدم توقف وسايل نقليه در پياده رو ميدان شهيد صدوقي (نصب تابلو و بنر) 3-    مسدود نمودن بريدگي روبروي پمپ بنزين جايگاه خيابان امام ظرف مدت 2 هفته توسط شهرداري 4-    نصب دوعدد سرعت گير استاندارد قبل و بعد از بريدگي (مغازه حبيب باطري ساز) با هماهنگي راهنمايي و رانندگي توسط شهرداري 5-    نصب تابلوي مسير دوطرفه در ابتدا و انتهاي بلوار حسينيه مهديه باتوجه به اينكه يكي از باندهاي بلوار آسفالت نگرديده است. 6-    احداث مثلثي در ورودي كوچه ميدان سلامت به سمت چهارراه مهديه 7-    در جهت پيشگيري از تخلفات متعدد انتخاب مشاور درخصوص ميدان سلامت توسط شهرداري و بررسي موضوع و ارائه و احراي طرح مناسب با هماهنگي دفتر فني استانداري 8-    تهيه طرح ساماندهي سه راه ورزشگاه محصل توسط شهرداري و ارائه در جلسه بعد 9-    ساماندهي محدوده مسجد براستين درخصوص سدمعبر و پارك وسايل نقليه توسط شهرداري و اعمال قانون توسط راهنمايي و رانندگي 10-    نامه معاونت عمراني استانداري درخصوص آماده باش و اتخاذ تمهيدات لازم جهت پيشگيري از آب گرفتگي معابر شهري و روستايي توسط شهرداري و ادارات ذيربط مطرح گرديد. 11-    تأكيد بر رفع نقاط حادثه خيز كه طي نامه هاي قبلی به شهرداري و راه و ترابري ارسال گرديده است.
شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد+ مصوبات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک شهرستان مهریز اینبار بصورت جلسه ای نبود و اعضای این شورای بصورت بازديد از سطح شهر مصوبات قبلي راپيگيري و درخواست هاي جديد را بررسی کردند.
در اين بازديد مقرر شد:
1-    بريدگي روبروي سوپر ماركت اميد ظرف مدت يك هفته مسدود گردد. و بازگشايي بريدگي ايمن در روبروي اداره اوقاف در اولويت كاري شهرداري قرار گيرد
2-    اطلاع رساني توسط شهرداري درخصوص عدم توقف وسايل نقليه در پياده رو ميدان شهيد صدوقي (نصب تابلو و بنر)
3-    مسدود نمودن بريدگي روبروي پمپ بنزين جايگاه خيابان امام ظرف مدت 2 هفته توسط شهرداري
4-    نصب دوعدد سرعت گير استاندارد قبل و بعد از بريدگي (مغازه حبيب باطري ساز) با هماهنگي راهنمايي و رانندگي توسط شهرداري
5-    نصب تابلوي مسير دوطرفه در ابتدا و انتهاي بلوار حسينيه مهديه باتوجه به اينكه يكي از باندهاي بلوار آسفالت نگرديده است.
6-    احداث مثلثي در ورودي كوچه ميدان سلامت به سمت چهارراه مهديه
7-    در جهت پيشگيري از تخلفات متعدد انتخاب مشاور درخصوص ميدان سلامت توسط شهرداري و بررسي موضوع و ارائه و احراي طرح مناسب با هماهنگي دفتر فني استانداري
8-    تهيه طرح ساماندهي سه راه ورزشگاه محصل توسط شهرداري و ارائه در جلسه بعد
9-    ساماندهي محدوده مسجد براستين درخصوص سدمعبر و پارك وسايل نقليه توسط شهرداري و اعمال قانون توسط راهنمايي و رانندگي
10-    نامه معاونت عمراني استانداري درخصوص آماده باش و اتخاذ تمهيدات لازم جهت پيشگيري از آب گرفتگي معابر شهري و روستايي توسط شهرداري و ادارات ذيربط مطرح گرديد.
11-    تأكيد بر رفع نقاط حادثه خيز كه طي نامه هاي قبلی به شهرداري و راه و ترابري ارسال گرديده است.

آدرس کوتاه :