شهردار مهریز : احداث میدان را یکی از بهترین راه حل ها در رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان مهریز دانست

شهردار مهریز : احداث میدان را یکی از بهترین راه حل ها در رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان مهریز دانست


شهردار مهریز : احداث میدان را یکی از بهترین راه حل ها در رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان مهریز دانست   علیرضا ابویی شهردار مهریز گزارشی اظهار داشت: شهرستان مهریز با توجه به پراکندگی که از لحاظ جغرافیایی دارد دارای نقاط حادثه خیزبسیاری در سطح شهر بوده است و همواره یکی از دغدغه های مسئولین اصلاح نقاط حادثه خیز و رفع خطرات ناشی از ان است. وی افزود: چون شرایط خیابانها و نقاط حادثه خیز به گونه ای است که نمیتوان از راهکارهای مانند چهار راه وچراغ قرمز استفاده کرد بنابراین بهترین پارامتر برای رفع نقاط حادثه خیز ایجاد میدان میباشد. ویخاطر نشان کرد:هرنقطه حاثه خیزی که باید با احداث میدان اصلاح شود طرح میدان از طریق کارشناسان استانداری مصوب میشود یعنی تمام کارشناسان بر روی این طرح نظر میدهند وشهردار   و مجموعه شهرداری تحت هیچ شرایطی قادر نخواهند بود که طرح مصوب نشده را به اجرا در بیاوردند. وی در ادامه از احداث کمبرند سبز در شهرستان مهریز خبر داد وگفت: بدلیل اینکه جهت های ترافیکی شهر همخوانی ندارند برای عبور ومرور کامیونها در سطح شهر مشکلاتی را بوجود میاورند و برای همین منظور طرحی را در قالب کمربند سبز در دست تهیه داریم که کلیات ان تهیه شده و امیدواریم با همکاری مسئولین استانی وشهرستانی وهمچنین صبر مردم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.
شهردار مهریز : احداث میدان را یکی از بهترین راه حل ها در رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان مهریز دانست

شهردار مهریز : احداث میدان را یکی از بهترین راه حل ها در رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان مهریز دانست 

علیرضا ابویی شهردار مهریز گزارشی اظهار داشت: شهرستان مهریز با توجه به پراکندگی که از لحاظ جغرافیایی دارد دارای نقاط حادثه خیزبسیاری در سطح شهر بوده است و همواره یکی از دغدغه های مسئولین اصلاح نقاط حادثه خیز و رفع خطرات ناشی از ان است.

وی افزود: چون شرایط خیابانها و نقاط حادثه خیز به گونه ای است که نمیتوان از راهکارهای مانند چهار راه وچراغ قرمز استفاده کرد بنابراین بهترین پارامتر برای رفع نقاط حادثه خیز ایجاد میدان میباشد.

ویخاطر نشان کرد:هرنقطه حاثه خیزی که باید با احداث میدان اصلاح شود طرح میدان از طریق کارشناسان استانداری مصوب میشود یعنی تمام کارشناسان بر روی این طرح نظر میدهند وشهردار  و مجموعه شهرداری تحت هیچ شرایطی قادر نخواهند بود که طرح مصوب نشده را به اجرا در بیاوردند.

وی در ادامه از احداث کمبرند سبز در شهرستان مهریز خبر داد وگفت: بدلیل اینکه جهت های ترافیکی شهر همخوانی ندارند برای عبور ومرور کامیونها در سطح شهر مشکلاتی را بوجود میاورند و برای همین منظور طرحی را در قالب کمربند سبز در دست تهیه داریم که کلیات ان تهیه شده و امیدواریم با همکاری مسئولین استانی وشهرستانی وهمچنین صبر مردم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.

آدرس کوتاه :