ششمين دوره آموزشي اصناف شهرستان مهريز برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزجمعی از اصناف و بازاریان مهریزی در ششمین دوره آموزشی پیش نیاز دریافت و تمدید پروانه کسب شرکت کردند . محمدرضا زارعزاده رئیس مجامع امور صنفی در این دوره قوانین نظام صنفی و ائین نامه اجرایی اصناف را تشریح کرد.                  
ششمين دوره آموزشي اصناف شهرستان مهريز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزجمعی از اصناف و بازاریان مهریزی در ششمین دوره آموزشی پیش نیاز دریافت و تمدید پروانه کسب شرکت کردند.

محمدرضا زارعزاده رئیس مجامع امور صنفی در این دوره قوانین نظام صنفی و ائین نامه اجرایی اصناف را تشریح کرد.


            

 

 

آدرس کوتاه :