شرکت مخابرات

شرکت مخابرات


جدول مقاسیه ای عملکرد اداره مخابرات شهرستان مهریز ازبهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1387   عناوین بهمن 84 بهمن 85 بهمن 86 بهمن 87 عملکرد تلفنهای ثابت منصوبه 18216 20108 20881 22785 4569 تلفنهای ثابت مشغول بکار 16325 17736 18671 19546 3221 تلفن همراه 3580 8023 10677 17315 13735 سایت BTS 13 21 24 25 12 دفاتر ICT    روستایی 5 5 11 15 10 مشترکین دیتا 11 14 25 48 37 اینترنت پرسرعت( ADSL ) --- 42 127 181 181   پروژه تاسیس و توسعه مراکزتلفن پروژه دیزل بهادران ، کافو نوری 1500 شماره INDOOR مزویرآباد و بغدادآباد اجرای دو فاز شبکه کابل مرکز شهید طباطبایی مهریز  اجرای شبکه کابل خورمیز توسعه 500 شماره مرکز شهید طباطبایی توسعه 200 شماره مرکز خورمیز توسعه 1200 شماره مرکز بنادک السادات توسعه شبکه فیبر نوری مهریز – مدوار ، تعویض تغذیه نیرو سریزد اجرای شبکه کابل روستای هرفته بهسازی و بازسازی شبکه هوایی منشاد بهسازی و بازسازی شبکه کابل بنادک السادات پروژه های توسعه و بهسازی سیستم های انتقال اجرای پروژه GSM   روستایی در پنج نقطه مزرعه سید ، مزرعه حاج محمدعلی ، چاه های کشاورزی بهادران ، کنج کوه ، زردین نقاطی که فاقد پوشش تلفن ثابت می باشد را در برمی گیرد. اجرای فیبرنوری مسیر تنگ چنار – کنج کوه ، اجرای فیبر نوری مسیر تنگ چنار – TV تنگ چنار ، اجرای رادیو 16E1 قدیر آباد – طزنج ، اجرای رادیو 16E1   شهرک صنعتی جهت راه اندازی سایت دیتا ت اسیس و جایگزین سایتهای تلفن همراه ایجاد سایت دوم BTS بنادک السادات ، ایجاد سایت BTS فخرآباد ، ایجاد سایت BTS مزرعه حاج عبدا... ، ایجاد سایت BTS مدوار ، ایجاد سایت BTS دره بهسازی و احداث ساختمانهای اداری و فنی بهسازی و بازسازی ساختمان ادارای قدیم و تغییر کاربری به رفاهی و مرکز کم ظرفیت مزرعه حاج عبدا... حصارکشی ساختمان مرکز مدوار   وم رکز شهرک صنعتی ایجاد دفتر ICT   روستایی در عبدا... آباد ، خورمیز و هنزاء
شرکت مخابرات

جدول مقاسیه ای عملکرد اداره مخابرات شهرستان مهریز

ازبهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1387

 

عناوین

بهمن 84

بهمن 85

بهمن 86

بهمن 87

عملکرد

تلفنهای ثابت منصوبه

18216

20108

20881

22785

4569

تلفنهای ثابت مشغول بکار

16325

17736

18671

19546

3221

تلفن همراه

3580

8023

10677

17315

13735

سایت BTS

13

21

24

25

12

دفاترICT   روستایی

5

5

11

15

10

مشترکین دیتا

11

14

25

48

37

اینترنت پرسرعت(ADSL )

---

42

127

181

181

 

پروژه تاسیس و توسعه مراکزتلفن

پروژه دیزل بهادران ، کافو نوری 1500 شماره INDOOR مزویرآباد و بغدادآباد

اجرای دو فاز شبکه کابل مرکز شهید طباطبایی مهریز

 اجرای شبکه کابل خورمیز

توسعه 500 شماره مرکز شهید طباطبایی

توسعه 200 شماره مرکز خورمیز

توسعه 1200 شماره مرکز بنادک السادات

توسعه شبکه فیبر نوری مهریز – مدوار ، تعویض تغذیه نیرو سریزد

اجرای شبکه کابل روستای هرفته

بهسازی و بازسازی شبکه هوایی منشاد

بهسازی و بازسازی شبکه کابل بنادک السادات

پروژه های توسعه و بهسازی سیستم های انتقال

اجرای پروژه GSM  روستایی در پنج نقطه مزرعه سید ، مزرعه حاج محمدعلی ، چاه های کشاورزی بهادران ، کنج کوه ، زردین نقاطی که فاقد پوشش تلفن ثابت می باشد را در برمی گیرد.

اجرای فیبرنوری مسیر تنگ چنار – کنج کوه ، اجرای فیبر نوری مسیر تنگ چنار – TV تنگ چنار ، اجرای رادیو16E1 قدیر آباد – طزنج ، اجرای رادیو16E1  شهرک صنعتی جهت راه اندازی سایت دیتا

تاسیس و جایگزین سایتهای تلفن همراه

ایجاد سایت دوم BTS بنادک السادات ، ایجاد سایت BTS فخرآباد ، ایجاد سایت BTS مزرعه حاج عبدا... ، ایجاد سایت BTS مدوار ، ایجاد سایت BTS دره

بهسازی و احداث ساختمانهای اداری و فنی

بهسازی و بازسازی ساختمان ادارای قدیم و تغییر کاربری به رفاهی و مرکز کم ظرفیت مزرعه حاج عبدا...

حصارکشی ساختمان مرکز مدوار  وم رکز شهرک صنعتی

ایجاد دفتر ICT  روستایی در عبدا... آباد ، خورمیز و هنزاء

آدرس کوتاه :