شركت تعاوني دهياران مهريز برتر ملي شد

شركت تعاوني دهياران مهريز برتر ملي شد


بخشدار مركزي مهريز گفت: براي نخستين بار شركت تعاوني وحدت دهياران شهرستان مهريز برتر ملي شد .  ' حسن ملك پور ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس ارزيابي سازمان همياري ها و دهياري هاي وزارت كشور اين مقام شايسته بدست آْمده است . وي اضافه كرد: شركت تعاوني وحدت دهياران مهريز فعاليت خود را از سال 1384 با عضويت 43 دهياري از توابع بخش مركزي مهريز آغاز كرده است . وي اضافه كرد:انجام فعاليت هاي مستمر عمراني ، فرهنگي و خدمات رساني در سطح مناطق روستايي از اهم اقدامات اين شركت مي باشد . وي تصريح كرد: رسيدگي به مناطق محروم و دور افتاده تحت پوشش ، تعامل جدي و سازنده با مسئولان اجرايي شهر و تشكل هاي مردم نهاد در تحقق اهداف و وظايف محوله و همچنين عنايت خاص به مسائل فرهنگي در كنار مسائل عمراني هم انجام شده است . بخشدار مركزي مهريز گفت: كسب عنوان شركت تعاوني برتر ملي توسط اين شركت افتخاري بزرگ براي مردم و روستائيان اين شهرستان محسوب مي گردد . ملك پور گفت: اين شركت تعاوني در هفته تعاون در ماه شهريور امسال در تهران و با حضور مقامات كشوري مورد تجليل قرار خواهد گرفت 
شركت تعاوني دهياران مهريز برتر ملي شد

بخشدار مركزي مهريز گفت: براي نخستين بار شركت تعاوني وحدت دهياران شهرستان مهريز برتر ملي شد . 
' حسن ملك پور ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس ارزيابي سازمان همياري ها و دهياري هاي وزارت كشور اين مقام شايسته بدست آْمده است .
وي اضافه كرد: شركت تعاوني وحدت دهياران مهريز فعاليت خود را از سال 1384 با عضويت 43 دهياري از توابع بخش مركزي مهريز آغاز كرده است .
وي اضافه كرد:انجام فعاليت هاي مستمر عمراني ، فرهنگي و خدمات رساني در سطح مناطق روستايي از اهم اقدامات اين شركت مي باشد .
وي تصريح كرد: رسيدگي به مناطق محروم و دور افتاده تحت پوشش ، تعامل جدي و سازنده با مسئولان اجرايي شهر و تشكل هاي مردم نهاد در تحقق اهداف و وظايف محوله و همچنين عنايت خاص به مسائل فرهنگي در كنار مسائل عمراني هم انجام شده است .
بخشدار مركزي مهريز گفت: كسب عنوان شركت تعاوني برتر ملي توسط اين شركت افتخاري بزرگ براي مردم و روستائيان اين شهرستان محسوب مي گردد .
ملك پور گفت: اين شركت تعاوني در هفته تعاون در ماه شهريور امسال در تهران و با حضور مقامات كشوري مورد تجليل قرار خواهد گرفت 

آدرس کوتاه :