شاخص هاي سلامت اداري


استانداردهای طرح های آمارگیری- اصول کلی استاندارد طرح های آمارگیری-ارزیابی،کنترل وبهبود مداوم کیفیت استانداردهاي طرح آمارگيري براي استفاده در نظام آماري كشور دستورالعمل_هزينه_يابي_نهايي-_به_انضمام_طبقه بندي_اقتصادي_هزينه ها(سال 1393).pdf [۴۹۴,۸KB]      
آدرس کوتاه :