سیدکاظم کمالیان به عنوان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب شد

سیدکاظم کمالیان به عنوان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب شد


سیدکاظم کمالیان به عنوان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب شد به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مهریز: حجت السلام احمد عجمین رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان در حکمی سید کاظم کمالیان را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب کرد .
سیدکاظم کمالیان به عنوان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب شد

سیدکاظم کمالیان به عنوان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مهریز: حجت السلام احمد عجمین رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان در حکمی سید کاظم کمالیان را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم منصوب کرد .

آدرس کوتاه :