سند چشم انداز شهرستان مهريز


شهرستان مهريز در يك نگاه چشم انداز ، اهداف راهبردي ،استراتژي ها و اقدامات اجرايي برنامه توسعه ميان مدت شهرستان مهريز فرمانداري مهريز ارديبهشت 1393
آدرس کوتاه :