سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی


پروژه احداث خانه های عالم روستایی که مجری آن سازمان تبلیغات اسلامی می باشد با حجم عملیاتی 4 واحد با اعتباری بالغ بر   591.600.000 ریال در حال اجراست. پروژه مدوار در سال 1384 شروع و در بهمن 1387 به بهره برداری رسید ؛ محل اعتبار : رهبری ، دولتی . پروژه مهدی آباد بهادران در سال 1384 شروع و در بهمن 1387 به بهره برداری   رسید ؛ محل اعتبار : رهبری ، مردمی ، دولتی . پروژه تنگ چنار در سال 1383 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید. درصد پیشرفت این پروژه 75 درصد و محل اعتبار : رهبری ، دولتی می باشد. پروژه خورمیز سفلی در سال 1386 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید ؛ درصد پیشرفت این پروژه 70 درصد بوده و از اعتبار آن از محل اعتبارات رهبری ، مردمی ، دولتی تامین شده است
سازمان تبلیغات اسلامی

پروژه احداث خانه های عالم روستایی که مجری آن سازمان تبلیغات اسلامی می باشد با حجم عملیاتی 4 واحد با اعتباری بالغ بر  591.600.000 ریال در حال اجراست.

پروژه مدوار در سال 1384 شروع و در بهمن 1387 به بهره برداری رسید ؛ محل اعتبار : رهبری ، دولتی .

پروژه مهدی آباد بهادران در سال 1384 شروع و در بهمن 1387 به بهره برداری  رسید ؛ محل اعتبار : رهبری ، مردمی ، دولتی .

پروژه تنگ چنار در سال 1383 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید. درصد پیشرفت این پروژه 75 درصد و محل اعتبار : رهبری ، دولتی می باشد.

پروژه خورمیز سفلی در سال 1386 شروع و در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید ؛ درصد پیشرفت این پروژه 70 درصد بوده و از اعتبار آن از محل اعتبارات رهبری ، مردمی ، دولتی تامین شده است

آدرس کوتاه :