روز پرستار گرامی باد

روز پرستار گرامی باد


روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، ر وز افتخار انسان به انسانیّت را گرامی می داریم.
روز پرستار گرامی باد

روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان،

روز افتخار انسان به انسانیّت را گرامی می داریم.

آدرس کوتاه :